Gyldent skær over Århus Sygehus

For anden gang i træk, går Den gyldne Skalpel til til en afdeling på Århus Sygehus. Til gengæld er det aldrig tidligere sket, at prisen tildeles en geriatrisk afdeling.

Når sundhedsminister Bertel Haarder (V) i eftermiddag svinger ind på Århus Universitetshospital, Århus Sgehus – helt præcist på Tage-Hansens Gade, er det ikke tidens sparekniv han har med.

Derimod funkler en af dansk sundhedsvæsens mest prestigefyldte priser “Den gyldne Skalpel” iministerens mappe.

Det er Dagens Medicin der uddeler prisen, og den går til geriatrisk afdeling, fordi “medarbejderne udviser mod, vilje, ambitioner og kreativitet i arbejdet med sårbare og komplekst syge ældre mennesker.”

Læs mere om den gyldne skalpel på Dagens Medicins hjemmeside

Læs mere her

Medisats Patientkuffert imponerede USA

Sammen med bl.a. sundhedsminister Bertel Haarder, den odenseanske rådmand for ældre- og handicapområdet Jane Jegind samt mere end 50 virksomheder og offentlige organisationer deltog direktøren for den fynske virksomhed Medisat Kurt Christensen i slutningen af oktober måned i en Sundhedskaravane til Silicon Valley i USA.

Formålet med sundhedskaravanen var at promovere nye it-løsninger inden for sundhedssektoren og sund livsstil i det hele taget. Denne var arrangeret af Innovation Center Denmark under Udenrigsministeriet for at sætte fokus på sundheds IT. Kurt Christensen var med for at præsentere Medisats Patientkuffert, der via en opkobling til patientens hjem gør det muligt for patienter med bl.a. KOL (rygerlunger) at blive udskrevet langt tidligere i deres indlæggelsesforløb. Patientkufferten er allerede i drift adskillige steder i Danmark.

Bertel Haarder brugte i sin tale til deltagerne på konferencen Future of Health Care Patientkufferten som eksempel på en succesfuld, dansk it-løsning til sundhedssektoren, og der var stor interesse for Patientkufferten fra både amerikanske og danske deltageres side. Eksempelvis pointerede direktøren for Kaiser Permanente, en af giganterne på det amerikanske sundhedsmarked og bl.a. ejer af en lang række amerikanske sygehuse, at det ville have enorm betydning, hvis blot man kunne gøre i USA, som man gør i Danmark med Patientkufferten. Og det glædede Medisats direktør: USA er verdens største marked for sundhedsydelser og derfor et interessant eksportmarked for Medisat , udtaler han.

Medisat eksporterer i forvejen Patientkufferten til Norge, hvor den med stor succes kører til KOL-patienter. Man forventer at de norske Hjertesvigt-patienter i løbet af 2011 bliver de næste, der får glæde af Patientkufferten.

Undervejs arrangerede Bertel Haarder en cykeltur over Golden Gate Bridge – som gennemførtes trods elendigt vejr. På billedet ses fra venstre Kurt Christensen, Medisat, Bertel Haarder, Jane Jegind og Mette Danielsen, Medisat.

Læs mere her

Private hospitaler og klinikker skal kontrolleres mere og for egen regning

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er klar med et lovforslag, som betyder, at Sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn med alle private hospitaler og klinikker hvert tredje år. De private skal selv betale regningen.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har netop sendt et nyt lovforslag i høring, som skal skabe større sikkerhed for patienter, der bliver behandlet i det private.

Med lovforslaget indføres der faste tilbagevendende tilsyn på alle private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis. Sundhedsstyrelsens intention er, at der normalt hvert tredje år skal føres tilsyn med behandlingsstederne på en række standardpunkter, som f.eks. instrukser, patientinformation og journalføring.

Sundhedsstyrelsen skal endvidere løbende vælge et vekslende, sundhedsfagligt tema for særlige tilsyn på relevante behandlingssteder.
Sundhedsstyrelsen skal endelig foretage opfølgende tilsynsbesøg på de klinikker m.v., hvor der er konstateret problemer som led i tilsynsbesøgene, så de får tilsynsbesøg hyppigere end hvert 3. år.

Desuden bliver de private klinikker, hospitaler og speciallægepraksis forpligtet til at registrere sig hos Sundhedsstyrelsen, så styrelsen får systematisk kendskab til de behandlingssteder, de skal føre tilsyn med.

Vi så i efteråret, at det skabte utryghed, da der var eksempler på private klinikker, der tilsyneladende havde overset tilfælde af brystkræft hos flere kvinder. Derfor vil jeg indføre systematisk registrering af behandlingssteder og faste, tilbagevendende tilsyn med de private. Patienter skal kunne føle sig trygge, uanset om de bliver behandlet i det private eller det offentlige , siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

De kommende tilsyn rettes ikke kun mod klinisk mammografi, men mod alle lægefaglige behandlinger og undersøgelser, der udøver på private sygehuse, klinikker og i praksis.

Ifølge lovforslaget lander regningen for den nye tilsynsordning hos de private behandlingssteder i form af et årligt gebyr.

De private behandlingssteder har en stor interesse i, at patienterne er trygge ved at blive behandlet hos dem. Derfor forventer jeg, de vil tage positivt i mod ordningen og se de faste tilsyn som en gevinst, både for behandlingsstederne, men selvfølgelig også for patienterne, siger Bertel Haarder.

Den nye tilsynsordning kommer oven i Sundhedsstyrelsens nuværende tilsyn, der sættes i værk, hvis styrelsen mener, der er anledning til det på baggrund af oplysninger i forbindelse med klagesager, indberetninger fra sundhedspersoner eller via medieomtale.

Der lægges op til, at lovforslaget om registreringspligt og tilsynsordning træder i kraft 1. januar 2012.
Eksisterende behandlingssteder vil kunne lade sig registrere hos Sundhedsstyrelsen fra 1. juli 2011. Private behandlingssteder, der har pligt til at lade sig registrere, men som undlader at gøre dette, vil kunne straffes med bøde.

Se lovforslaget (linker til høringsportalen)

Fakta: Som led i de nye proaktive tilsyn skal Sundhedsstyrelsen:

gennemføre tilbagevendende tilsynsbesøg som udgangspunkt hvert tredje år vedrørende den lægelige virksomhed, der udøves på de registrerede private behandlingssteder.

løbende vælge et vekslende, sundhedsfagligt tema for særlige tilsyn på behandlingssteder, hvis virksomhed omfatter vedkommende tema.
påse, at et behandlingssted følger op på eventuelle kritisable forhold vedrørende den lægelige virksomhed, der måtte være konstateret ved et tilsynsbesøg.

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Mads Kirkegaard, tlf. 72 28 25 14
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Læs mere her

God udvikling på kræftområdet

Fald i dødelighed og kortere vej til behandling. Ny statusredegørelse fra Danske Regioner bekræfter, at kræftbehandlingen i Danmark er inde i god udvikling.

Den positive udvikling for kræftbehandlingen i Danmark fortsætter.

Det er konklusionen i den status på kræftområdet, som Danske Regioner netop har offentliggjort. Der er fald i dødelighed, stigning i aktiviteter og kortere fra vej for patienterne til behandling.

“Sammen med regionerne har regeringen målrettet prioriteret området. Det er positivt, at regionernes statusredegørelse viser, at arbejdet med kræftpakkerne fortsat går godt. Men vi skal hele tiden have fokus på at gøre det bedre,” siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Regeringen har fået vedtaget tre kræftplaner siden 2001. Kræftområdet er således i alt blevet tilført knap 1,8 mia. kr. ekstra årligt i 2010 i forhold til 2001.

Senest har regeringen med kræftplan III fra november 2010 sammen med DF og Kristendemokraterne afsat yderligere 800 mio. kr. til kræftområdet over de næste fire år.

I forbindelse med kræftplan III er der indført screening for tyk- og endetarmskræft, og der blev etableret flere hospicepladser.

Regeringen og Danske Regioner indgik i oktober 2007 en aftale om blandt andet de såkaldte pakkeforløb til kræftpatienterne. Et pakkeforløb skal sikre patienterne et forløb af høj faglig kvalitet uden nødig ventetid.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder fremhæver, at den nye statusredegørelse fra Danske Regioner viser, at disse pakkeforløb har været en succes.

“Statusredegørelsen viser, at der gøres en stor indsats på sygehusene for at leve op til de faglige målsætninger, som fremgår af pakkeforløbene,” siger Bertel Haarder.

Læs mere her

Haarder studerer elektroniske patientjournaler i Randers

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder besøgte mandag i påskeferien Randers Regionshospital, bl.a. fordi hospitalets arbejde med elektroniske patientjournaler i Danmark giver mulighed for bedre arbejdsgange. Inden 2013 skal alle sygehuse have fuldt udrullede it-systemer med elektroniske patientjournaler.

Som de første hospitaler har Randers og Grenå taget det samlede system for fremtidens elektroniske patientjournaler i Region Midtjylland, Århus EPJ, i brug.

Mandag i påskeferien besøgte indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder regionshospitalet i Randers for at studere systemet nærmere.

Det har været meget spændende at se, hvordan systemet fungerer her i Randers. Regeringen og regionerne har jo sammen vedtaget, at alle regioner skal have et fuldt udrullet it-system med patientjournaler inden 2013. Og jeg er glad for at se, at de arbejder så ambitiøst med projektet i Region Midtjylland, at deres erfaringer måske kan udbredes til andre regioner i Danmark, og måske kan deres system også sælges til udlandet, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Der er de seneste år sket en del forbedringer af Århus EPJ og i dag er systemet et af de mest moderne på det danske marked, og den eneste af de store leverandører, som udelukkende er dansk.

Region Midtjylland har afprøvet systemet på alle afdelinger på Randers og Grenå hospitaler siden begyndelsen af 2010. Efterhånden har den nået en form, som sundhedspersonalet kan acceptere. Nu skal systemet implementeres på de øvrige sygehuse i regionen. Når det er helt færdigudviklet, vil de digitale filer helt afløse de hidtidige brune papirjournaler, og det giver væsentligt lettere arbejdsgange.

Elektroniske Patientjournaler gør arbejdet nemmere for sundhedspersonalet på tværs af f.eks. sygehuse og praktiserende læger, og derfor skaber de tryghed for patienterne, fordi de elektroniske patientjournaler minimerer antallet af fejl, siger Bertel Haarder.

Elektroniske Patientjournaler giver bl.a. et fuldt opdateret overblik over, hvilken medicin en patient tager, og oplysningerne er tilgængelige for de sundhedsfaglige personer, som er direkte involveret i at udrede og behandle patienten.

De Elektroniske Patientjournaler vil give patienterne tryghed, fordi den ene hånd vil vide, hvad den anden gør i sundhedsvæsenet. Patienten vil således ikke skulle opgive de samme ting til forskellige personer gang på gang. Jeg har netop fremsat lovforslag om, at alle relevante sundhedspersoner i sundhedsvæsenet kan få oplysningerne fra de Elektroniske Patientjournaler, siger Bertel Haarder.

Læs mere her

Flertal for gratis HPV-vaccine op til 26 år

Et flertal i Folketinget vil arbejde for at alle kvinder under 26 år skal tilbydes gratis vaccine mod livmoderhalskræft. Det mål har længe været et stærkt ønske hos Kræftens Bekæmpelse. Vaccinen vil nemlig kunne forebygge mere end 2.000 tilfælde af livmoderhalskræft og mere end 28.000 kegleoperationer af forstadier.

Hvis det står til et flertal i Folketinget, skal 90.000 kvinder under 26 år have tilbudt gratis HPV-vaccine, der beskytter mod livmoderhalskræft og en række andre kræftformer. Det skriver Berlingske Tidende idag.

-Vi er glade for, at regeringen har prioriteret en så vigtig sag, og vi vil gerne slå fast, at vaccinetilbuddet skal gælde til alle kvinder op til 26 år, siger Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Petersen

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder lover sammen med Dansk Folkeparti at arbejde for at finde penge til at sætte aldersgrænsen for gratis kræftvaccine op. Pengene skal imidlertid først findes under efterårets forhandlinger om finansloven.

-Der er grund til at rose initiativet om at gøre HPV-vaccinen gratis op til 26 år. Hvis det bliver gennemført, vil det redde liv og livskvalitet. Alene hvis alle kvinder i alderen 18-26 år lader sig vaccinere, vil vi kunne forebygge mere end 2.000 tilfælde af livmoderhalskræft, siger Leif Vestergaard Pedersen.

I dag er mange unge kvinder tilbageholdende med at lade sig vaccinere, først og fremmest fordi prisen er for høj. Fire ud af fem kvinder mellem 19 og 22 år er således ikke blevet vaccineret mod den seksuelt overførte HPV-virus.

Livmoderhalskræft kan undgås
Danmark har med ca. 400 årlige tilfælde en af de højeste forekomster af livmoderhalskræft i Europa. Det er unødvendigt mange, da livmoderhalskræft er en af de kræftsygdomme, der kan forebygges mest effektivt med vaccination og screening.

-Det er dejligt, at politikerne har lyttet til alle de gode argumenter. Nu har vi chancen for at sætte kræfterne ind på at få udryddet den her kræftsygdom og Kræftens Bekæmpelse vil gå efter at få verdens højeste vaccinationsgrad, siger Leif Vestergaard Pedersen.

Vaccinen beskytter mod infektion med HPV type 16 og 18, som er skyld i 70 pct. af alle livmoderhalskræfttilfælde. Samtidig mindsker den formentlig også risikoen for andre HPV-relaterede kræftsygdomme.

Kontaktinformation:
Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, tlf. 2124 2316
Kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse, Kurt Damsgaard, tlf. 3092 8900

Læs mere her

MFR-vaccination af voksne

Indenrigs- og sundhedsministeren går til kamp mod mæslinger. Alle over 18 år tilbydes nu gratis MFR-vaccine.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen besluttet, at alle unge voksne over 18 år, som hverken har haft mæslinger eller er vaccineret i henhold til børnevaccinationsprogrammet, skal tilbydes gratis MFR-vaccination. Det er en kombineret vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Siden MFR-vaccinationen for børn blev indført i 1987, har mæslinger været en meget sjælden sygdom i Danmark. Siden januar 2011 har der imidlertid været et større udbrud med mere end 83 påviste tilfælde. Også uden for den danske grænse er der aktuelt udbrud i en række europæiske lande. Derfor er der nu behov for at tilbyde vaccinen for voksne.

“Jeg glæder mig over, at vi nu tager dette skridt i kampen mod mæslinger. Vi skal hurtigst muligt tilbage til, at mæslinger er en sygdom, som ikke findes i Danmark,” siger Bertel Haarder.

Mæslinger er en af de mest smitsomme sygdomme, man kender. Målet har været, at 95% af alle børn skal vaccineres, men vi er i Danmark “kun” nået op på 85-90 procent. Det nuværende udbrud kan derfor skyldes, at 10-15% af børn og unge voksne ikke er immune over for mæslinger.

Det er først og fremmest unge i årgangene 1986-1992, der hverken har haft mæslinger eller er vaccineret. Men også nogle voksne i de lidt ældre årgange fra 1974 er ikke immune. Før 1974 havde stort set alle haft mæslinger som børn.

Mæslinger er en alvorlig sygdom cirka halvdelen af de nye, registrerede tilfælde har været indlagt på sygehus. Det er derfor vigtigt, at vi også tilbyder MFR til unge voksne over 18 år, som hverken har haft mæslinger eller er blevet vaccineret.

Vaccination vil stoppe smittespredningen og begrænse importen af smitte til Danmark.

Finansieringen af beslutningen vil blive drøftet i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Helle Schnedler, tlf. 72 26 94 70

Læs mere her

Rygestopkampagne var en succes

Rygestopkampagnen Hver eneste cigaret skader dig fra 2009 havde stor gennemslagskraft i befolkningen og har med stor sandsynlighed bidraget til den positive udvikling mod færre rygere. Det fremgår af den evalueringsrapport, som sundhedsminister Bertel Haarder offentliggjorde i dag.

De stærke billeder af lunger, arterier, hjerne og øjne ødelagt af rygning, som var de centrale elementer i rygestopkampagnen Hver eneste cigaret skader dig , har tilsyneladende virket. Næsten alle rygere har bemærket kampagnen, og 10 procent af rygerne forsøgte at holde op på grund af kampagnen. Samtidig faldt andelen af daglig-rygere i perioden fra december 2008 til marts 2010 med to procentpoint, som er mindst det dobbelte af, hvad man normalt skulle forvente. Derfor må kampagnen betegnes som særdeles succesfuld. Det er nogle af de centrale budskaber i den evalueringsrapport, som COWI har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen..

Mere end 80 procent af rygerne har set eller hørt om kampagnen, og mere end halvdelen af rygerne oplevede, at den var relevant for dem.

Det er bemærkelsesværdigt, at kampagnen i særlig grad har nået de unge, mænd og personer med kort uddannelse, som traditionelt er vanskelige at nå via kampagner. En forskningsundersøgelse fra Rockwoll Fonden har netop beskrevet at der er sammenfald mellem de unge der ryger og de der senere tager stoffer. Det er endnu et argument for at fortsætte indsatsen , siger sundhedsminister Bertel Haarder.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har netop besluttet at gentage kampagnen som et led i kræftplan III.

Der afsættes 6 mio. kr. i 2011 til rygestopkampagnen: Hver eneste cigaret skader dig og
2,5 mio. kr. årligt fra 2011 til driften af STOP-Linien.

Læs mere her