Østre Landsret bekræfter væsentlig mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation

En læge var ikke bekendt med, at skolen Sportseducation.dk skrev hans navn på eksamensbeviser. En anden læge underskrev eksamensbeviser uden nogensinde at have set elevernes opgaver. Østre Landsret har nu slået fast, at det var en væsentlig mangel ved massør uddannelsen hos Sportseducation.dk. Der er kommet dom og dokumentation på de kritiske forhold hos Sportseducation.dk.

Slut med skoleleder Jesper Schandorffs bortforklaringer
Væsentlig mangel ved massør uddannelse hos Sportseducation.dk
Læge var ikke klar over at hans navn stod på eksamensbeviset
Læge underskrev eksamensbeviser uden at havde set elevernes eksamensbesvarelse
Uoverensstemmelse mellem Skoleleder Jesper Schandorff og skolens nye læge Henrik Alstrøm
Sportseducation retter ind efter Sundhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens udtalelser
At Work Skolen er meget tilfreds med dommen over Sportseducation.dk

Slut med skoleleder Jesper Schandorffs bortforklaringer
Den 21. maj 2010 kom der en dom fra Østre Landsret, som gennem vidneudsagn blandt andet slår fast, at Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff Knudsen ikke har leveret, hvad han har markedsført, herunder ikke har foretaget korrekt eksamination af omkring 100 elever.

Ikke desto mindre, så sender Sportseducation i disse dage pressemeddelelser ud og lægger information på Facebook, sin hjemmeside m.v., som efterlader indtrykket af, at Sportseducation ikke har handlet forkert, samt at sagen skyldes At Works angreb, hvilket ligger langt fra sandheden. Vi har valgt at udsende denne pressemeddelelse, herunder at fremlægge indhold fra selve dommen fra Østre Landsret, så alle kan få adgang til de faktiske forhold.

Væsentlig mangel ved massør uddannelse hos Sportseducation
Østre Landsret slog fast, at Sportseducation v/ Jesper Schandorff Knudsen ikke leverede, hvad der fremgik i markedsføringsmateriale, samt at eksaminationen ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens eller Forbrugerombudsmandens udtalelser omkring lægeeksamination, herunder at det udgjorde en væsentlig mangel ved Sportseducations massør uddannelse.

Fra østre Landsrets dombog den 21. maj 2010:

For så vidt angår betegnelsen “Lægeeksamineret Fysiurgisk Sportsmassør”, som den om¬handlede massøruddannelse ifølge Sportseducation.dks markedsføringsmateriale er blevet udbudt som, finder landsretten i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen og Forbrugerombudsmanden i sagen afgivne udtalelser, at betegnelsen må forstås således, at en læge foretager eksamination og/eller retter eksamensopgaver i de fag på uddannelsen, hvor det er fagligt relevant, at en læge eksaminerer. Da det er ubestridt, at dette ikke var tilfældet i forbindelse med eksaminationen af Line Brixtofte Bjorklund, findes dette at ud¬gøre en væsentlig mangel ved uddannelsen af hende og ved det eksamensbevis, hun i ja¬nuar 2008 modtog ved uddannelsens afslutning.

Læge var ikke klar over at hans navn stod på eksamensbeviset
I henhold til Sportseducations markedsføring har lægen godkendt undervisningsmaterialet og skulle desuden være censor på den teoretiske del af eksamen. Jesper Schandorff har i sine egne pressemeddelelser oplyst, at lægen har udformet eksamensopgaverne samt rettevejledningen, hvilket ikke står i forhold til vidneforklaring i Østre Landsret.
Fra østre Landsrets dombog den 21. maj 2010 (Læge Lars Juel Andersen):

Han har ikke set besvarede opgaver. Han kan ikke huske, at han har set undervisningsmateriale eller en rettevejledning. Han var ikke klar over, at hans navn var anført på eksamensbeviset. Han har ikke drøftet betegnelsen “lægeeksamineret” med Jesper Schandorff Knudsen .

Læge underskrev eksamensbeviser uden at havde set elevernes eksamensbesvarelse
Ligeledes bekræftede læge Birgitte Zwicky-Hauschild under vidneudsagn, at hun ikke kunne huske at have set en rettevejledning samt at hun havde underskrevet eksamensbeviser uden at have set elevernes eksamensbesvarelse.

Uoverensstemmelse mellem Skoleleder Jesper Schandorff og skolens nye læge Henrik Alstrøm
I henhold til Jesper Schandorffs vidneforklaring, så var der ingen elever som dumpede efter skolens egen kontrol af eksamensopgaverne, men ifølge vidneudsagnet fra Læge Henrik Alstrøm, som efterfølgende har været alle opgaverne igennem var flere dumpet.

Sportseducation retter ind efter Sundhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens udtalelser
At Work Skolen anmeldte sammen med andre skoler det forhold, at Sportseducation.dk uddannede lægeeksaminerede massører uden at disse blev eksamineret af en læge, til Sundhedsstyrelsen samt til Forbrugerombudsmanden, der begge rettede henvendelse til Sporseducation.dk omkring forholdet.

Jesper Schandorff har nægtet, at udbedre forholdet omkring lægeeksamineret massør , og Jesper Schandorff oplyste i retten, at han var uenig i Sundhedsstyrelsens udsagn i brevet af 5. september 2008 om, at der skulle være en læge involveret i eksamen . Da han ville undgå problemer, rettede han imidlertid ind efter Sundhedsstyrelsens og Forbrugerombudsmandens udtalelser.

At Work Skolen er meget tilfreds med dommen over Sportseducation.dk
Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands fortæller: Vi har støttet Line Brixtofte Bjorklund, som har lagt sag an mod Sportseducation, da forholdene hos Sportseducation har været så kritisable, at det ligeledes var til skade for branchen.

Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands fortsætter: Der er flere skoler over hele landet, som benytter titlen lægeeksamineret, og vi må beskytte alle de tusindvis af elever, som gennem årene reelt er blevet lægeeksamineret. Det er selvsagt et alvorligt problem, når Sportseducation.dk forære titlen lægeeksamineret til elever, som ikke er blevet eksamineret af en læge – og det har vi nu Østre Landsrets dom på, at Jesper Schandorff har gjort.

Det er jo ikke elevernes skyld, da de er ført bag lyset af Sportseducation v/Jesper Schandorff, som markedsfører en eksaminationsform, som Jesper Schandorff ikke overholdte, så eleverne var i god tro.
Østre Landsret har fundet, at Sportseducation inden for rimelig tid har af¬hjulpet mangelen, hvorfor Line Brixtofte Bjorklund ikke kan få sine penge tilbage. Vi er lidt forundret over, at en forbruger skal gå så langt, som at lægge sag an, og at Østre Landsret finder, at Sportseducation kan udbedre manglen under selve retsforløbet. Det virker principielt forkert, og bringer forbrugeren i en urimelig økonomisk situation overfor virksomheder som Sportseducation.dk, hvorfor vi håber, at Line Brixtofte Bjorklund vurderer muligheden for at anke sagen til højesteret .

Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands slutter: Uanset sagens økonomiske udfald, så er der kommet endegyldigt dokumentation fra Østre Landsret på de kritisable forhold hos Sportseducation, herunder at de ikke har leveret, hvad de har markedsført og lovet forbrugeren, så vi er glade for dommen, da Jesper Schandorff gentagende gange har forsøgt at vildlede forbrugerne om de korrekte forhold.
Vi håber, at Sportseducation fortsætter med at rette ind, men hvis de ikke kan begå sig på markedet under normale markedsvilkår, herunder ved at overholde Markedsføringsloven, så står vi parat igen til at hjælpe andre forbrugere, som Sportseducation misleder gennem deres markedsføring.

Læs mere her

Dom fra Højesteret bekræfter mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation.dk

På baggrund af, at Sportseducation.dk i disse dage udsender misvisende og faktuelt forkert pressemeddelelse m.v. efter dom fra Højesteret den 22. december 2011, så har vi lavet nedenstående pressemeddelelse, hvor vi for god ordens skyld har beskrevet de faktiske forhold, herunder linket til dommen m.v., så alle har en mulighed for at se, hvad virkeligheden er.

Det er blandt andet usandt, når Sportseducation.dk fremfører, at At Work A/S har lagt sag an mod Sportseucation.dk. Dette er ikke tilfældet. Ligeledes er det direkte forkert, når Sportseducation skriver, at retten har afvist samtlige påstande i sagen omkring mangler ved Sportseducations massøruddannelse. Dette er heller ikke tilfældet.

Vi har sat os grundigt ind i sagen, da den har stor betydning for branchen, og har dokumentation for, hvad vi skriver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Udstedte eksamensbeviser med titlen Lægeeksamineret til ca. 100 elever uden at have foretaget lægeeksamination
Line Brixtofte Björklund har anlagt sag mod Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen i Østre Landsret, da der var en væsentlig mangel ved hendes massøruddannelse fra Sportseducation, idet hun ikke som ellers markedsført var blevet eksamineret af en læge (ingen læge havde rettet hendes eksamensopgavebesvarelse).

Som baggrund for sagen havde Sportseducation.dk ved Jesper Schandorff Knudsen udstedt eksamensbeviser med titlen Lægeeksamineret til ca. 100 elever, hvor ingen læge havde set og rettet elevernes opgavebesvarelser, og det skal hertil bemærkes:

At Jesper Schandorff Knudsen tidligere var blevet informeret fra Sundhedsstyrelsens side omkring brugen af titlen Lægeeksamineret, men valgte at eksaminere uden en læge.
At Jesper Schandorff Knudsen selv er uddannet Lægeeksamineret massør fra AM Massageskole, hvor han blev eksamineret af en læge, og dermed kendte til almindelig praksis.
At Jesper Schandorff Knudsen sågar påførte lægers navne på eksamensbeviserne, til trods for, at lægerne intet kendte til de enkelte elever og deres eksamensopgavebesvarelser.

Sportseducation v/Jesper Schandorff Knudsen udbedrede først manglen hos de mange elever, ved at få en ny læge til at rette opgaverne, efter at:

Flere elever havde krævet deres penge tilbage.
Line Brixtofte Björklund havde lagt sag an mod Jesper Schandorff Knudsen.
At Work Skolen gik sammen med andre skoler i branchen, og anmeldte Sportseducation.dk til Forbrugerombudsmanden og Sundhedsstyrelsen, hvor At Work sammen med de andre skoler fik medhold.

Østre Landsret slog fast, at Sportseducation.dk v/Jesper Schandorff Knudsen ikke leverede, hvad der fremgik i markedsføringsmaterialet, samt at eksaminationen ikke var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens eller Forbrugerombudsmandens udtalelser omkring lægeeksamination, herunder at det udgjorde en væsentlig mangel ved Sportseducations massør uddannelse. Østre Landsret fandt dog, at Sportseducation inden for rimelig tid havde afhjulpet mangelen, hvorfor Line Brixtofte Bjorklund ikke kunne få sine penge tilbage.

Højesteret bekræfter mangel ved massøruddannelse hos Sportseducation.dk
Line Brixtofte Björklund ankede sagen til højesteret for at få en afklaring på, om det kunne være korrekt, at Sportseducation.dk kunne udbedre manglen på massøruddannelsen under selve retsforløbet og ikke da Jesper Schandorff Knudsen blev gjort opmærksom på problemet.

Højesteret har den 22. december 2011 bekræftet manglen på Sportseducations massøruddannelse, og ligeledes at Line Brixtofte Björklund ikke kan hæve købet, idet hun i perioden indtil udbedringen ikke tilstrækkeligt har kunnet dokumentere, hvor stor en ulempe det har været for hende. Dette på trods af, at hun har stået med et misvisende eksamensbevis, som hun i henhold til Lov om markedsføring af sundhedsydelser ikke har kunnet benytte.

Etik og moral
Skoleleder for At Work Skolen Camilla Hilbrands Gregersen fortæller: Landsretten og Højesteret har taget stilling til mangelbeføjelser ved en leveret tjenesteydelse. De har ikke taget stilling til det etiske i, at Sportseducation har udstedt misvisende eksamensbeviser til ca. 100 elever, og først udbedrede efter flere elever krævede deres penge tilbage, og Line Brixtofte Björklund havde anlagt en retssag.

At Work Skolen gik sammen med andre skoler i branchen ind i sagen, for at stoppe de kritisable forhold hos Sportseducation.dk, som var til skade for branchen, idet man ikke længere kunne have tillid til, at massører rent faktisk var blevet eksamineret af en læge, når der stod Lægeeksamineret på deres eksamensbevis.

Det er trist, at Line Brixtofte Björklund ikke har fået sine penge tilbage fra Jesper Schandorffs massør skole, som hun med god grund ikke længere kunne have tillid til, men alt i alt har sagen ført det positive med sig, at Jesper Schandorff Knudsen har måtte foretage en ny eksamination og udstede nye eksamensbeviser til de mange elever, der var kommet i klemme.

Ligeledes som en direkte konsekvens af Højesterets dom kan Jesper Schandorff Knudsen ikke længere fastholde påstanden om, at der intet var galt med eksamensformen hos Sportseducation.dk.

Vi har sat os grundigt ind i sagen, da den har stor betydning for branchen, og har dokumentation for, hvad vi skriver, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere under http://www.atwork.dk/kontakt/nyheder.html hvor dommen m.v. ligger.

Fakta:
At Work Skolen har siden 1994 uddannet indenfor det sundhedsfaglige og tilbyder i dag uddannelser til fitnessinstruktør, personlig træner, sundhedscoach, kostvejleder, slankekonsulent, massør, sportsmassør, løbecoach (løbetræner) samt kurser indenfor idrætsskader, erhvervsmassage, Børn & Overvægt, aktiv ernæring, helbredstjek, wellnessmassage, indre sundhed m.v.

Læs mere her