Rapport om efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen

Ny rapport rummer oplæg til det videre arbejde inden for efteruddannelse og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.

Hvordan er det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet Det har en arbejdsgruppe i regi af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet undersøgt. Arbejdsgruppen, der i juli 2010 har udgivet rapporten Vurdering af fremtidige behov for efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen , blev nedsat som led i trepartsaftalen fra 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF.

Konkrete udviklingstendenser
I rapporten har arbejdsgruppen forholdt sig til en række konkrete udviklingstendenser i det danske sundhedsvæsen, blandt andet nye sundhedsopgaver i kommunerne og nye roller for almen praksis i indsatsen for kronisk syge. På baggrund af udviklingstendenserne har gruppen drøftet behovet for efter- og videreuddannelse til sygeplejersker.

Oplæg til videre arbejde
På baggrund af det foreliggende grundlag har arbejdsgruppen valgt ikke at udarbejde egentlige anbefalinger til konkrete nye eller ændrede efter- og videreuddannelser for sygeplejersker. Til gengæld anbefaler gruppen, at Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med parterne arbejder videre med en række andre initiativer på området. Rapporten skal ses som et input til regeringens samlede vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.

Det videre arbejde på Undervisningsministeriets område
Rapporten lægger blandt andet op til, at Undervisningsministeriet kan fortsætte sit arbejde med efter- og videreuddannelse inden for sygeplejen ved:

– I samarbejde med parterne at tage initiativ til en undersøgelse af, hvorvidt klinisk uddannelse i højere grad kan indgå som en del af uddannelserne i det videregående uddannelsessystem. Her tænkes særligt på de sundhedsfaglige diplomuddannelser, herunder eventuelle barrierer i lovgivningen.

– I samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt parterne at tage initiativ til en undersøgelse af, hvorvidt der kan skabes en øget sammenhæng og fleksibilitet mellem de forskellige klinisk rettede efter- og videreuddannelser. Her tænkes særligt på fleksibilitet mellem specialuddannelserne for sygeplejersker og diplom- og masteruddannelserne i form af blandt andet en øget synlighed om meritmuligheder.

Rapporten skal ses som et input til regeringens samlede vurdering af det fremtidige behov for efter- og videreuddannelse på sygeplejerskeområdet.

Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen har bestået af:

– Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand)
– Undervisningsministeriet
– Sundhedsstyrelsen
– Danske Regioner
– KL
– Dansk Sygeplejeråd
– FTF.

Læs rapporten “Vurdering af fremtidige behov for efter- og videreuddannelse indenfor sygeplejen“.

Læs mere her