Nye regler for autorisation af udenlandske læger

Kravene til udenlandske læger, der vil arbejde i Danmark, bliver fra 1. januar 2011 skærpet. De nye regler betyder blandt andet, at læger fra lande udenfor Norden og EU bliver testet inden de kommer ud på danske sygehuse, og at de efter testen skal igennem samme kliniske basisuddan-nelse som danske læger.

Reglerne skal sikre, at udenlandske læger er lige så godt uddannede som danske læger, og at de kan kommunikere forsvarligt med patienter, pårørende og kolleger, inden de kommer i kontakt med danske patienter.

De nye regler skal først og fremmest bidrage til at øge patientsikkerheden, men vil også betyde et ekstra kvalitetsstempel for de udenlandske læger, der fremover kommer til at arbejde i Danmark. Der må ikke herske usikkerhed om kvaliteten af det arbejde udenlandske læger udfører i Danmark. De nye regler medvirker til at sikre, at læger, der arbejder i Danmark, lever op til Sundhedsstyrel-sens uddannelseskrav, og at patienterne dermed kan være trygge ved behandlingen.

De vigtigste elementer i de ny regler:

Lægen skal fremover bestå en sprogprøve i dansk som det allerførste.
Lægen skal bestå en skriftlig og mundtlig medicinsk prøve og gennemføre og bestå et kur-sus i dansk sundhedslovgivning, inden han eller hun kan arbejde som læge i Danmark.
Når sprog- og fagprøver er bestået, får lægen mulighed for at arbejde i et evalueringsforløb på et sygehus eller i almen praksis, hvor hans eller hendes kliniske kvalifikationer bliver vurderet.
Evalueringsforløbet er på 12 måneder, og svarer dermed til den danske kliniske basisud-dannelse. Udenlandske speciallæger skal gennemføre et 6 måneders evalueringsforløb på en afdeling med det pågældende speciale.
Under lægens evalueringsansættelse bliver vedkommende fulgt tæt, idet den uddannel-sesansvarlige overlæge – som supplement til den daglige observation – to gange inden for de første tre måneder skal vurdere den udenlandske læges kompetencer. Vurderingen skal afrapporteres til Sundhedsstyrelsen.

Læs mere her