Stadig flere danskere smittes med MRSA-bakterier

Stigningen i antallet af danskere smittet med MRSA-bakterier fortsatte i 2012, og det totale antal smittede er næsten fordoblet siden 2009. Langt de fleste bliver smittet udenfor hospitalerne, for eksempel ved familiebesøg i udlandet eller i landbruget. Også blandt slagtesvin er antallet af smittede steget, oven i købet markant fra 2011 til 2012. Det viser DANMAP-rapporten fra 2012 fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.
I 2012 blev 1.556 danskere smittet med antibiotikaresistente stafylokokker, MRSA. Det er en stigning på 20% i forhold til 2011. Siden 2009 er det totale antal smittede næsten fordoblet. MRSA-bakterier er resistente over for antibiotika, der er vigtige for behandling af livstruende infektioner hos mennesker.

Raske personer kan være smittet med MRSA uden at have symptomer eller infektioner. Men problemet med personer, som bærer MRSA, er, at bakterierne kan spredes på hospitaler, hvis de ikke bliver opdaget i tide. Af de 1.556 smittede havde 54% en infektion ved fundet af MRSA. For svækkede personer, specielt patienter indlagt på hospitaler, kan MRSA give meget alvorlige infektioner.

Som tidligere år blev kun få danskere smittet ved kontakt til sygehuse – 67 i 2012 mod 58 i 2011. Derimod steg antallet af smittede personer, såkaldt samfundserhvervet MRSA fra 596 smittede i 2011 til 726 i 2012. Disse personer er smittet andre steder end på hospitaler, ofte ved familiebesøg i eller fra udlandet eller ved at arbejde i svinelandbrug.

MRSA af svinetypen den såkaldte CC398 blev fundet hos 232 personer (164 i 2011), heraf havde 92 en infektion ved diagnosen (63 i 2011).

Den fortsatte stigning i antallet af MRSA, specielt for personer med kontakt til landbruget, giver problemer både for de borgere, der er ramt og det sundhedspersonale, der skal håndtere de smittede patienter , siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.

MRSA-vejledning har effekt
Den lave forekomst af smittede på hospitaler er et udtryk for, at de danske regelsæt fungerer og ikke mindst, at sundhedspersonalet er gode til at efterleve dem , fortsætter Robert Skov.

Som konsekvens af den fortsatte stigning i forekomsten af MRSA er MRSA-vejledningen fra Sundhedsstyrelsen blevet revideret i november 2012. Kontakt til svin er indført som risikofaktor for MRSA, og ved hospitalsindlæggelse skal patienterne spørges, om de har haft kontakt til svin. Opfølgningen af effekten for behandling af raske bærere af MRSA er desuden blevet skærpet.

Stigning af MRSA i svin
I 2012 blev forekomsten af MRSA desuden undersøgt i 709 svin på slagterierne og i 219 tankmælkprøver fra malkekvæg.

Sammenlignet med 2011 er antallet af MRSA-positive svin ved slagtning steget markant – fra 44% i 2011 til 77% i 2012. Den markant højere forekomst kan skyldes, at der er flere positive besætninger end tidligere, men da MRSA overføres mellem dyrene under transport og før slagtning, kan det ikke konkluderes med sikkerhed.

Fund i tankmælk fra malkekvæg
For første gang har forskerne undersøgt tankmælk for tilstedeværelse af MRSA. Der blev fundet MRSA i 2% af prøverne, og to prøver var identiske med en MRSA-type, der findes hos svin den såkaldte MRSA CC398.

De positive besætninger er efterfølgende testet igen. Resultaterne viser, at flere af prøverne ikke længere indeholdt MRSA. Resultaterne kan pege i retning af, MRSA i kvæg er mere flygtig end i svin. Hvis MRSA en gang er fundet i en svinebesætning, er det svært at slippe af med den igen.

Råmælken pasteuriseres og gennemgår flere bearbejdningsprocesser, derfor bliver mælk og andre typer mælkeprodukter ikke anset som en kilde til MRSA.

I 2012 har vi ikke undersøgt MRSA i kød, fordi der fortsat ikke er tegn på, at indtagelse af kød udgør en væsentlig risiko for smitte med MRSA til mennesker. Svin ser fortsat ud til at være det vigtigste kilde til MRSA-CC398, og forekomsten af MRSA-CC398 i tankmælk kan skyldes en spredning fra svineproduktionen , siger seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Det er vigtigt at forebygge, at forekomsten af MRSA i svin stiger og spredes yderligere til anden animalsk produktion, fortsætter seniorforsker Yvonne Agersø.

Fakta
MRSA-bakterier
MRSA står for methichillin resistente Staphylococcus aureus.
Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens. Det sker ved, at de ændrer deres gener, enten ved mutationer eller ved at resistensgener overføres imellem bakterier. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika, men kun anvende det, når det er nødvendigt.

Stafylokokker er bakterier, som findes hos mennesker, dyr og i vores omgivelser. Staphylococcus aureus er en del af den normale næse- og hudflora hos cirka 50% af befolkningen. Staphylococcus aureus kan give anledning til en lang række infektioner, lige fra overfladiske sår og bylder til alvorlige infektioner som knoglebetændelse og betændelse i hjerteklappen. På hospitaler er Staphylococcus aureus den hyppigste årsag til infektioner efter operationer.

I 2012 blev MRSA fundet hos 1.556 personer. Det er en stigning på 20% i forhold til 2011, hvor 1.292 var smittede. Kun 67 personer blev smittet på hospitaler, hvilket er på samme niveau som i 2011 (58 tilfælde). Samfundserhvervet MRSA blev fundet hos 726 personer sammenlignet med 596 i 2011 (stigning på 22%), og MRSA af svinetypen CC398 steg med 41% fra 164 i 2011 til 232 personer i 2012. 92 (40%) med MRSA af svinetypen havde en infektion ved diagnosen sammenlignet med 62 (38%) i 2011
Forekomsten af MRSA hos mennesker i Danmark er fortsat lav sammenlignet med mange andre lande i Europa.

Produktion af dyr og kød i Danmark
Langt det meste kød, som er produceret i Danmark, stammer fra svin. I 2012 blev der i Danmark produceret 29.047.000 svin svarende til 1.902 millioner kg svinekød, 111.080.000 slagtekyllinger svarende til 168 millioner kg kyllingekød, og 539.000 kvæg svarende til 138 millioner kg oksekød. Mælkeproduktion var desuden på 580.000 malkekvæg med en mælkeproduktion på 4.928 millioner kg mælk.
I 2009-2011 blev kød undersøgt for MRSA. Det er ikke tilfældet i 2012. Risikoen for, at kød udgør en kilde til smitte med MRSA for mennesker, bliver fortsat vurderet at være meget lille.

Ny MRSA-vejledning i 2012
I november 2012 udkom 2. udgave af Sundhedsstyrelsens vejledning om MRSA. Det er en national vejledning til personer på sundheds- og plejeområdet, som har til formål at forebygge spredning af MRSA både indenfor og udenfor hospitaler. I den reviderede vejledning er kontakt til svin indført som risikofaktor. Desuden er opfølgning af behandling af raske bærere af MRSA blevet skærpet for at mindske spredning af MRSA. Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at hele husstanden bliver kontrolleret efter behandling for at finde de tilfælde, hvor behandlingen ikke har virket, og som derfor kan medføre fortsat smittespredning.

DANMAP 2012
Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2012, der i år er udkommet for 17. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag DANMAP står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut. DANMAP-rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs mere her

Stigende forekomst af MRSA-bakterier

Flere danskere blev smittet med MRSA-bakterier i 2011, og antallet er det højeste i over 25 år. Stigningen ses primært hos ellers raske personer uden relation til hospitaler. Selv om antallet af MRSA positive svinebesætninger er på samme niveau som i 2010, findes markant flere svin ved slagtning med den såkaldte svine-MRSA, og antallet af mennesker smittet med svine-MRSA stiger fortsat. Det viser DANMAP-rapporten for 2011.
MRSA-bakterier er resistente over for antibiotika, der er vigtige for behandling af livstruende infektioner hos mennesker. Antallet af personer med MRSA stiger fortsat, men sammenlignet med udlandet har Danmark stadigvæk en lav forekomst af infektioner forårsaget af MRSA-bakterier.

MRSA-vejledning virker på sygehusene
Antallet af nye tilfælde af MRSA fortsatte med at stige til 1.292 tilfælde i 2011, en stigning på 18% i forhold til 2010. Antallet er det højeste i mere end 25 år. Udviklingen fra 2009 til 2010, hvor antallet steg med 34%, fortsætter derfor i 2011.

Stigningen ses primært i tilfælde erhvervet i Danmark uden relation til sygehuse (751 i 2011 mod 578 i 2010) I cirka 12% af tilfældene har personerne haft kontakt til svin, men i en stor del af tilfældene er der ingen kendte risikofaktorer. Der er også en stigning i antallet af tilfælde erhvervet under udlandsophold. Derimod er antallet af tilfælde smittet på sygehuse på et uændret lavt niveau (61 tilfælde i 2011, 62 i 2010).

Det er en klar succes, at antallet af hospitalserhvervede tilfælde fortsat er meget lavt, men den fortsatte stigning i tilfælde smittet udenfor sygehusene gør, at vi må opretholde indsatsen på fuld styrke , siger overlæge Robert Skov fra Statens Serum Institut.

Stigning i MRSA af svinetypen
I 2011 blev forekomsten af MRSA undersøgt i cirka 80 svinebesætninger samt cirka 800 svin og 180 kvæg på slagterierne. MRSA blev ikke fundet i kvæg, men i 16% af svinebesætningerne, hvilket er samme niveau som i 2010.

44% af svinene var desuden positive for MRSA ved slagtning, hvilket er højere end i 2009, hvor den seneste undersøgelse af svin på slagterierne blev gennemført. Det tyder på, at der er en højere forekomst i de positive besætninger end tidligere, som bevirker, at MRSA oftere bliver overført mellem grisene under transport og før slagtning.

Antallet af mennesker smittet med MRSA af den såkaldte svinetype CC398 steg fra 109 i 2010 til 164 i 2011. MRSA-CC398 udgjorde 12,5% af alle MRSA tilfælde i 2011. Langt de fleste nye tilfælde ses fortsat hos personer med direkte kontakt til svin.

Det er vigtigt at forebygge, at forekomsten af MRSA i svin stiger, fordi vi producerer et stort antal svin i Danmark, og svin er det vigtigste kilde for MRSA-CC398, siger seniorforsker Yvonne Agersø fra DTU Fødevareinstituttet.

Revision af MRSA-vejledningen
Den stigende forekomst af MRSA-CC398 har bevirket, at kontakt til levende svin nu bliver skrevet ind som risikofaktor i den reviderede MRSA-vejledning til sundheds- og plejepersonale, som udkommer i efteråret 2012.

Den fortsatte stigning af MRSA i samfundet og den stigende forekomst i landbruget skal tages alvorligt og bekæmpes, fordi den ellers på sigt kan føre til stigende forekomst på sygehusene. Det er et vigtigt skridt, at kontakt til levende svin er tilføjet som en risikofaktor i den reviderede MRSA-vejledning , siger Robert Skov.

Kontakt
DTU Fødevareinstituttet:
Seniorforsker Yvonne Agersø, tlf. 35 88 62 73 eller 23 65 32 55

Statens Serum Institut:
Overlæge Robert Skov, tlf. 32 68 83 48

FAKTA
MRSA-bakterier
MRSA står for methichillin resistente staphylococcus aureus.

Stafylokokker er bakterier, som findes hos mennesker, dyr og i vores omgivelser. Staphylococcus aureus er en del af den normale næse- og hudflora hos cirka 50% af befolkningen. Staphylococcus aureus kan give anledning til en lang række infektioner, lige fra overfladiske sår og bylder til alvorlige infektioner som knoglebetændelse og betændelse i hjerteklappen. På hospitaler er Staphylococcus aureus den hyppigste årsag til infektioner efter operationer. En stor del af de personer, der er smittet med MRSA, er blot bærer af MRSA uden at være syge.

Når bakterier udsættes for antibiotika, beskytter de sig ved at udvikle resistens, så de overlever. De resistente bakterier har ændret deres arvemateriale deres gener. Det gen, der primært skaber resistensen, hedder mecA. Det gør bakterierne resistente over for alle såkaldte betalaktam-antibiotika, herunder penicilliner og de bredspektrede antibiotika cefalosporiner. Det er derfor vigtigt ikke at overforbruge antibiotika, men kun anvende det, når det er nødvendigt.

Forskerne finder de samme typer af MRSA-gener både hos mennesker og dyr, herunder grise og køer. 16% af svinebesætningerne var i 2011 positive overfor den såkaldte svine-MRSA, der kan smitte fra svin til mennesker.

Undersøgelse af cirka 800 kødprøver fra importeret kyllinge-, okse- og svinekød samt dansk kyllinge-, okse- og svinekød viser den højeste forekomst af MRSA i importeret kyllingekød (31%), fulgt af dansk svinekød (10%), importeret svinekød (5%) og importeret oksekød (4%). For første gang blev MRSA fundet i dansk kyllingekød. Indtagelse af kød anses foreløbig ikke som kilde til infektioner hos mennesker.

Forekomsten af MRSA hos mennesker i Danmark er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa.

Produktion af dyr og kød i Danmark
Langt det meste kød produceret i Danmark stammer fra svin. I 2011 blev 29.399.000 svin produceret svarende til 2008 millioner kg svinekød, og 115.454.000 slagtekyllinger svarende til 201 millioner kg kyllingekød, og 551.000 kvæg blev slagtet svarende til 145 millioner kg oksekød.

MRSA-vejledningen fra 2006
Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2006 en national vejledning til personer i hele sundheds- og plejeområdet for at forebygge spredning af MRSA både inden for og uden for sygehuse. MRSA-vejledningen er i øjeblikket ved at blive revideret.

Det nationale antibiotikaråd
I 2010 blev et antibiotikaråd nedsat med deltagelse af de relevante myndigheder og institutioner. Det nationale antibiotikaråd skal medvirke til at fremme hensigtsmæssig brug af antibiotika i Danmark og fungerer som et tværgående, koordinerende organ under Sundhedsstyrelsen.

DANMAP 2011
Tallene stammer fra DANMAP-rapporten for 2011, der i år er udkommet for 16. gang. Hvert år opgør rapporten forbrug af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker. Bag rapporten står DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Læs mere her