Mange elektrikere får varige mén af stød

Nye tal blev præsenteret på en ny slags konference for en meget bred kreds af interesserede. Konferencen var arrangeret af Dansk El-Forbund

Otte procent af de elektrikere, der får stød på jobbet, får varige mén af ulykken. Det viser en endnu ikke offentliggjort spørgeskema-undersøgelse, som Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har lavet for Dansk El-Forbund (DEF). Undersøgelsen er fra i år, og tallet stemmer præcist overens med en telefonundersøgelse, som forbundet selv gennemførte blandt medlemmerne sidste år. Også her oplyste otte procent af de adspurgte, at de havde fået varige mén af stød-ulykken.

Tallene kom frem, da DEF i går havde indbudt til en heldagskonference på Panum Instituttet i København. Konferencen handlede om senfølger af el-ulykker, der er et stort og meget overset problem: Mange både de ramte selv og sagsbehandlerne oplever senfølgerne, men videnskabeligt og statistisk foreligger der kun yderst sparsom dokumentation: Heller ikke hos myndighederne eller i sundhedssektoren er der særlig stor opmærksomhed på problemet.

– Vi ønsker først og fremmest at skabe fokus på, at mange først oplever konsekvenserne af stød lang tid efter hændelsen. På skadestuer fokuserer man meget på de umiddelbare følger som hjerteproblemer, men ikke på senfølgerne, der typisk viser sig i form af muskel- og skeletbesvær. Det kan være alt fra problemer med at holde på værktøj til problemer med at fungere fysisk overhovedet. Fordi, der er gået så lang tid fra hændelsen, til symptomerne viser sig, bliver sammenhængen overset, fortæller socialrådgiver i DEF Lotte Fischer.

Det var derfor en helt ny målgruppe for forbundets oplysningsvirksomhed, der var inviteret til konferencen: Blandt de 120 deltagere var arbejdsgivere, myndigheds-repræsentanter, læger, sygeplejersker, undervisere, arbejdsmiljø-professionelle og repræsentanter fra forsikringsbranchen.

De to omtalte undersøgelser viser også, at andelen af stød-ramte, der opsøger læge eller skadestue, er steget fra 2009 til 2010: I 2009 var tallet 16 procent, og i 2010 var det steget til 26 procent.

– Procenterne bygger på et begrænset talmateriale og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Men jeg mener alligevel, at de viser en positiv udvikling: Forbundet har haft fokus på området og har opfordret alle medlemmer, der får stød, til at tage på skadestuen. Det er måske det fokus, der er begyndt at virke, siger forbundssekretær Lene Christiansen, der var en af drivkræfterne bag konferencen.

Alt i alt betegnes konferencen, der altså var den første af sin art med den lidt uvante målgruppe, som en succes. Indlæggene kom fra blandt andre en dansk og en norsk arbejdsmediciner, en ungdomsforsker, arbejdsgiverorganisationen Tekniq, Sikkerhedsstyrelsen og en læge og en sygeplejerske fra Glostrup Hospital.

– Vores primære formål var at øge fokus og at sprede den viden, der trods alt findes på området, så vi kan få indsamlet endnu mere viden. Samtidig er en bredere kreds nu blevet opmærksom på budskabet om at registrere alle stød-ulykker i virksomhederne og at alle, der har fået stød, skal tage på skadestuen, siger Lene Christiansen.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lotte Fischer, socialrådgiver, tlf.: 33 29 70 14 – mobil 20 24 16 79
Lene Christiansen, forbundssekretær, tlf.: 33 29 70 23 mobil 20 24 16 86
Allan Steenberg Andersen, forbundssekretær, tlf.: 33 29 70 28 mobil 20 24 16 75.

Læs mere her

Sikkerhedsstyrelsen strammer op på tilsyn med solcentre

Sikkerhedsstyrelsen gennemførte sidste år en stikprøvekontrol af UV-udstrålingen i en række solcentre og vil på basis af resultaterne intensivere tilsynene. Kontrollen har vist, at der fortsat er problemer med sikkerheden i nogle danske solcentre. 13 ud af 23 målte solarier havde for høj UV-udstråling.
Sikkerhedsstyrelsen har derfor udstedt brugsforbud til de pågældende solarier, der er fordelt på 6 solcentre. 3 er desuden blevet meldt til politiet.

-Det er ikke i orden, at en del af solariebranchen fortsat ikke kan finde ud af at få bragt forholdene i orden, selvom vi løbende har gjort en stor indsats for informere om reglerne for bl.a. udstråling, og om hvordan ejerne kan sikre, at sikkerheden opretholdes på et forsvarligt niveau, forklarer Stine Pedersen, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Derfor ændrer Sikkerhedsstyrelsen sin strategi på tilsynene og vil bl.a. pålægge ejerne af solcentrene omkostningerne i forbindelse med målinger af uv-strålingen, hvis den overskrider det i standarden fastsatte niveau. Omkostningerne kan løbe op i størrelsesordenen af 4.000 kroner pr. solarie.

Sikkerhedsstyrelsen har gentagne gange indskærpet de gældende regler over for brancheforeninger og solcentre. Det er ejerne af solcentrene, der har ansvaret for, at sikkerheden er i orden, og de har fået direkte besked om reglerne, som også er let tilgængelige på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

-Vores overvågning af solarieområdet viser os, at der fortsat er behov for kontrol med branchen, så derfor fastholder vi vores fokus på området, slår Stine Pedersen fast.

Læs Sikkerhedsstyrelsens rapport fra 4. kvartal om tilsyn i solarier (PDF)

Vær opmærksom på at brug af solarier kan være forbundet med risiko.

Sundhedsstyrelsens holdning til solarier

Kræftens Bekæmpelses holdning til solarier

Sikkerhedsstyrelsens råd om solariebrug

Spørgsmål i forbindelse med pressemeddelelsen kan rettes til Martin Kastoft Nielsen, 3373 2088, mob. 2543 1645, mail: mkn@sik.dk

Læs mere her

Fortsat fokus på solariesikkerhed

På trods af en intensiveret kontrolindsats med landets solcentre, der har resulteret i en forbedring af solariesikkerheden, er der stadig problemer med sikkerheden hos nogle danske solcentre, viser de sidste nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen.

Tallene fra forårets kontrolindsats indikerer, at sikkerheden er forbedret i danske solcentre, men det står samtidigt klart at ca. 20 % af de kontrollerede solarier fortsat udsender for kraftig UV-stråling. Ved en lignende kontrol i 2010 strålede ca. 50 % af solarierne for kraftigt.

-Selvom vores kontrolindsats umiddelbart indikerer en bedring af sikkerhedsforholdene, så er vi ikke i mål endnu, og derfor fastholder vi vores fokus på området med yderligere kontroller i efteråret, forklarer kontorchef Stine Pedersen.

Den positive udvikling betyder nemlig langt fra, at sikkerhedsforholdene er i orden alle steder i branchen, og de positive tal skal da også tages med et forbehold, blandt andet fordi de bygger på en begrænset stikprøvekontrol.

-Vores tal giver ikke nødvendigvis et repræsentativt billede af sikkerhedssituationen i branchen, fordi det ikke har været muligt at besøge mere end 17 solcentre i løbet af foråret. Det skyldes dels, at der er tale om meget ressourcekrævende kontroller, men også at ansvaret for sikkerheden altid ligger hos den enkelte centerejer, forklarer Stine Pedersen og uddyber, i forbindelse med tallene, skal man være opmærksom på, at der er tale om varslede besøg, hvor den enkelte ejer får besked 14 dage inden kontrolbesøget. Ejeren har derfor mulighed for at rette op på eventuelle problemer inden vi kommer, og det kan medvirke til, at vores tal ikke giver et helt præcist billede af forholdene i branchen. Det er også muligt, at nogle solcentre kun retter op, fordi vi melder vores ankomst. Det er problematisk, fordi der så kan være solcentre der tager chancen og kører ufortrødent videre, selvom sikkerhedskravene ikke overholdes.

I øjeblikket deltager Sikkerhedsstyrelsen derfor sammen med blandt andre Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet, i en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med bud på, hvordan problemerne i solcentrene kan løses.

Som forbruger skal man altid være opmærksom på, at det kan være forbundet med en risiko at gå i solarium, især hvis solarierne stråler for kraftigt. Herunder kan du læse gode råd om brug af solarier.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om solariebrug (http://bit.ly/oykdrx)

Læs Sikkerhedsstyrelsen anbefalinger om solariebrug (http://bit.ly/qVXJMi)

Link til resultatet af Sikkerhedsstyrelsens sidste tilsynsrunder i efteråret 2010 og foråret 2011 (http://bit.ly/n0mAy1) (PDF)

Læs mere her