Gratis Pjece om Virksomheden & Rygerne

Vi nærmer os den 15–08–07, som markerer en ændring i rygernes adfærd på deres arbejdsplads.

Mange virksomheder har allerede længe været beskæftiget med de ret følsomme problemstillinger, som denne indgriben i rygernes udfoldelsesmuligheder medfører.
En del virksomheder træder vande og kigger på plausible mellemløsninger som alternativ til det totale forbud.

Uanset hvor man er i sin beslutningsproces, kan det være nyttigt med en håndsrækning. Den kan man nu få tilsendt ved at henvende sig til Stopcentret, som har skrevet pjecen baseret på erfaringer hentet hos en lang række af danske virksomheder.

Pjecen er på 8 sider og bliver tilsendt pr mail i PDF format ved oplysning om firmanavn og adresse. Se også www.stopcentret.dk for yderligere oplysninger om Stopcentrets virke.
 

Læs mere her

Fremtidens fælles patientjournal til eksamen

På hele regionens vegne udruller Regionshospitalet Randers & Grenaa 1. februar et ambitiøst bud på fremtidens elektroniske patientjournal. Det kan være første skridt på vej mod en fælles patientjournal i hele regionen.

I over et år har læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale på Regionshospitalet Randers & Grenaa arbejdet tæt sammen med it-eksperter om at forberede overgangen fra papirjournaler til en elektronisk patientjournal (EPJ).

Regionshospitalet Randers & Grenaa bliver det første hospital i Region Midtjylland til at tage alle dele af Århus-EPJ Columna i brug på et helt hospital. På baggrund af erfaringerne fra Randers og Grenaa skal regionsrådet i 2010 beslutte, om systemet skal erstatte de fem forskellige journalsystemer, som regionens otte hospitaler bruger i dag.

Det nye system giver et bedre og samlet overblik over behandlingen, så det vil kunne styrke patientsikkerheden og kvaliteten af behandlingerne. Samtidig vil det også fjerne mange dobbeltregistreringer, som tager tid fra patientkontakten. Nu kan lægerne, uanset hvor de er på hospitalet, altid have journalen ved hånden og på alle tider af døgnet læse og skrive i den, siger cheflæge Morten Noreng.

Regionshospitalet Randers & Grenaa bliver et af de første hospitaler i Danmark, som tager en elektronisk patientjournal i brug, der så gennemført samler alle oplysninger om behandlingsforløbet i én løsning. Ud over sundhedspersonalets mange journalnotater om patienterne kan systemet f.eks. håndtere booking af operationer, oplysninger om medicinering, svar på blodprøver, udskrivningsbreve og indberetninger til landspatientregisteret.

Vi får nu en fælles journal for patienten, og det er en stor forandring, for hidtil har hver faggruppe ført hver sin papirjournal, og vi har haft forskellige it-systemer, som ikke snakker sammen, siger Morten Noreng.

I opstartsfasen vil der være support døgnet rundt på alle hospitalets afdelinger, og it-eksperter overvåger sammen med hospitalets EPJ-organisation udrulningen for at være klar til at træde til i tilfælde af problemer.

Det er et kæmpe projekt at digitalisere et helt hospital med mere end 30.000 indlæggelser og over 100.000 ambulante behandlinger om året. Men jeg tror på, at vi får et godt arbejdsredskab til gavn for både patienter og medarbejdere. Selvfølgelig kræver det tid at lære at bruge et nyt system, men med undervisning og omfattende support på alle niveauer skal vi nok klare de problemer, der vil opstå undervejs, siger Morten Noreng.

Som led i forberedelserne til udrulningen har medarbejderne også arbejdet med at optimere arbejdsgange i den enkelte afdeling og på tværs af afdelinger.

Læs om milepæle for EPJ :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/EPJ/100127_Milep%C3%A6le%20i%20EPJ-udviklingen.pdf

Læs om EPJ i tal :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/EPJ/100127_EPJ%20i%20tal.pdf

Læs om “Hvad er EPJ” :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/EPJ/100127_Hvad%20er%20EPJ.pdf

Læs mere om EPJ i RegioMidtjylland :
http://www.regionmidtjylland.dk/sundhed/organisation/kvalitet+og+sundhedsdata/sundhedsinformatik/opgaver/epj+-+elektroniske+patientjournaler

Læs mere om EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa :
http://www.regionshospitalet-randers.dk/

Flere oplysninger

Cheflæge Morten Noreng, Regionshospitalet Randers & Grenaa 8910 2019 / 2240 9260 / —–

Direktør Gert Sørensen, Regionshospitalet Randers & Grenaa 8910 2074 / 2286 3266 / —–

Læs mere her

Hjerternes dag i Skejby

25. februar slår Skejby dørene op for hjerternes dag ved et gratis arrangement for alle. Få et indblik i hvad der foregår når specialisterne behandler hjerter, og hør Sepp Piontek fortælle om sit liv før og efter en blodprop i hjertet.

På hjerternes dag kan du komme og se dit hjerte indefra, og prøve noget af det hjerteudstyr, der hver dag er med til at redde menneskeliv på Århus Universitetshospital, Skejby. Tag en snak med eksperterne, se nogle af deres projekter og hør mere om det arbejde de udfører.

Tidligere fodboldlandholdstræner Sepp Piontek har været ramt af en blodprop i hjertet og fået en ballonudvidelse på Skejbys hjerteafdeling. Han kommer og fortæller om hvad sygdommen og behandlingen har betydet for ham, men kommer også ind på sit arbejde med landsholdet i Danish Dynamite-dagene i firserne.

Skejby huser et af landets førende hjertecentre. Lægerne fra hjerteafdelingerne fortæller til Hjerternes dag om deres arbejde med at udvikle ny teknik til hjertebehandling med fokus på stentklapper. En stentklap er et lille gitter med en kunstig hjerteklap, der kan sættes ind i den hjertesyge patient gennem et kateter i en blodåre, og foldes ud i hjertet.

Metoden, der er banebrydende, fordi den sparer patienten for en stor operation, er opfundet af Skejby-lægen Henning Rud Andersen.

Han fortæller om sin opfindelse og den lange og snørklede vej fra ide til virkelighed. Tre af de læger, der til daglig arbejder med stentklapper fortæller om arbejdet og viser en film af, hvad der foregår.

Det hele foregår torsdag 25. februar kl. 18-21:30 i Auditorium A ved hovedindgang 6 på Århus Universitetshospital, Skejby.

Hjerternes dag er en del af “Forskningsfortællinger”, en række gratis foredrag om forskning formidlet for lægfolk, som forskningsrådet på Skejby arrangerer to gange årligt.

Aftenens program :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/HjerternesDag.PDF

Yderligere information
Professor, overlæge dr. med. Hans Erik Bøtker, tlf. 8949 6116
Professor, overlæge dr. med. Vibeke Hjortdal, tlf. 8949 5404

Læs mere her

Regionen har stor gavn af indiske læger

På trods af kulturforskelle og geografiske afstande er kun seks ud af 26 indiske læger faldet fra, siden gruppen blev ansat i blev ansat i Region Midtjylland i begyndelsen af 2008. I den afsluttende evaluering viser det sig, at det store flertal af lægerne er integrerede og tilfredse med arbejdet.

Af de 26 indiske læger, der fik job i Region Midtjylland den 1. februar 2008, er der pr. 1. februar 2010 20 læger tilbage.

Et ægtepar blandt de 26 læger er rejst tilbage til Indien i forbindelse med graviditet og fødsel, én læge er rejst tilbage, da ægtefællen ikke kunne få job i Danmark og de resterende tre er rejst tilbage af forskellige andre årsager – såsom sprogvanskeligheder og manglende beståelse af de krævede eksamener.

Regionens Center for Kvalitetsudvikling lagde i januar 2010 sidste hånd på tredje og afsluttende evaluering af, hvordan lægerne fungerer og er tilfredse med deres arbejdsliv.

Tre ud af fire indiske læger svarer i evalueringen ja eller måske til, om de ville være taget til Danmark, hvis de på forhånd havde kendt forløbet. Tilmed planlægger et stort flertal af lægerne, at blive i Danmark for at arbejde i en kortere eller længere periode.

– Det er altså et fint resultat efter to år, synes regionsrådsformand Bent Hansen (S).

– Husk lige på, at ingen havde erfaringer med at integrere udenlandske læger i den målestok, før vi i Region Midtjylland tog hul på pilotprojektet sammen med de 26 indiske læger. Både lægerne og vi er blevet klogere undervejs. Men samlet set er det ret flot, at vi efter to år stadig har 20 indiske læger ansat og heldigvis ser ud til at have det i flere år endnu, siger Bent Hansen.

På to år har rekrutteringssituationen og antallet af ledige lægestillinger ændret sig så meget, at der ikke aktuelt er planer om at gentage rekrutteringen af udenlandske læger.

– Men det siger mere om økonomi og rammer, end om den arbejdskraft udenlandske læger leverer. De indiske læger har bidraget til at afhjælpe manglen på læger. Og projektet har givet en række gode og nyttige erfaringer, der kan bruges ved fremtidige internationale rekrutteringsprojekter, understreger Bent Hansen.

Flere oplysninger
– Regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
– Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer :
http://www.regionmidtjylland.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder/presserummet/regionsr%c3%a5det

Fakta
– Afsluttende evaluering af indiske læger :
http://www.rm.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/visdagsorden file=09-03-2010/%c3%a5ben%20dagsorden/bilag/Punkt_25_Bilag_1.pdf

– Notat om evalueringsrapport om indiske læger :
http://www.rm.dk/politik/udvalg/forretningsudvalget/visdagsorden file=09-03-2010/%c3%a5ben%20dagsorden/bilag/Punkt_25_Bilag_2.PDF

Læs mere her

Nu skal kronerne til DNU rulle

Regionsrådet i Region Midtjylland beder regeringen om at frigive 6,35 mia. kroner til byggeriet af Det Nye Universitetshospital.

Planlægningen af byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Skejby er nu så langt, at Regionsrådet i Region Midtjylland beder regeringen om at frigive de penge, som er øremærket til byggeriet.

Regeringen har givet foreløbigt tilsagn om 6,35 milliarder kroner til byggeriet af DNU. Regionsrådet skriver dog i ansøgningen om frigivelsen af pengene, at man i Region Midtjylland fortsat anser et anlægs budget på 8,96 mia. kroner til byggeriet af DNU for mere realistisk.

Årsagen er, at Region Midtjylland på det nuværende grundlag finder det mest realistisk at anvende forudsætninger, der på nogle områder er anderledes end de forudsætninger, som regeringens rådgivende udvalg har anvendt. Det gælder bl.a. forudsætninger omkring befolkningsudvikling, effekt af øget åbningstid, kvadratmeterpris, byggemodning, veje og P-anlæg, grundkøb samt integration af eksisterende byggeri og nybyggeri.

– Vi er betænkelige ved, om regeringens rådgivende udvalgs forudsætninger holder, så byggeriet kan etableres for 6,35 milliarder kroner. Regionsrådet vurderer med den viden, der gælder for øjeblikket, at DNU mere realistisk vil kunne etableres for 8,96 milliarder kroner. Men lige nu er det vigtigt, at vi kommer i gang, siger Bent Hansen (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

Region Midtjylland ser gerne hurtig handling fra regeringens side:

– Der er ingen grund til at trække denne sag i langdrag. Projektet tripper for at komme videre, og erhvervslivet tripper for at få nye opgaver. Så vi opfordrer til, at pengene frigives, så hurtigt som overhovedet muligt, siger Bent Hansen.

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) vil forløbe over de næste cirka 10 år. Planen er at bygge en hel hospitalsby med et grundareal på cirka 1,2 millioner kvadratmeter. Det forventes, at de første afdelinger i nybyggeriet kan tages i brug i 2015, mens hele byggeriet forventes færdiggjort i 2019.

Fakta

Se dagsordenspunktet til mødet i Regionsrådet den 17. marts 2010 :
http://www.rm.dk/politik/regionsr%c3%a5dets+m%c3%b8der/visdagsorden file=17-03-2010/%c3%a5ben%20dagsorden/dagsorden.xml#Punkt6804

Finansieringsansøgningen:

– Brev til regeringens rådgivende udvalg :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100317%20DNU%20finanseringsans%C3%B8gning/100317_DNU%20finansiering%20brev.pdf

– Elementer i fiansieringsansøgningen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100317%20DNU%20finanseringsans%C3%B8gning/100317_DNU%20finansiering%20elementer.pdf

– Projektbeskrivelse :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100317%20DNU%20finanseringsans%C3%B8gning/100317_DNU%20projektbeskrivelse.pdf

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 / 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer :
http://www.regionmidtjylland.dk/politik/politikerne

Læs mere her

Borgermøde med spørgelyst

Er den overhovedet nogen nytte til, sådan en helikopter Hvor hurtigt kan ambulancen være fremme i Thyborøn og kan vi nu regne med, at I ikke sparer akuthuset i Lemvig væk, så snart vi har fået det

Spørgsmålene var mange, og skepsisen og utrygheden ikke til at tage fejl af blandt de ca. 700 borgere, der havde taget imod Region Midtjyllands invitation og var kommet til borgermøde i Lemvig tirsdag aften. Mødet var arrangeret i samarbejde med Lemvig Kommune.

Emnet var regionsrådets forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland, som er i høring frem til 17. april.

Til at svare på borgernes spørgsmål var politikerne fra regionens Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen og overlæge for akutlægebilen i Århus, Troels Martin Hansen.

Til at få syn for sagen var der desuden en lægebil, en ambulance og en lægehelikopter udlånt fra Region Syddanmark, som borgerne kunne kigge på, ligesom de kunne stille spørgsmål til personalet.

Spørgelysten var så stor, at mødet trak en halv time ud over planlagt. Spørgsmålene kommer til at indgå i det høringsmateriale politikerne i Regionsrådet skal bruge, når de inden 1. juni træffer den endelige beslutning om, hvordan det akutte beredskab i Nordvestjylland skal være.

Udover borgermødet i Lemvig arrangerer Region Midtjylland yderligere to borgermøder i Hvidbjerg og Ulfborg i samarbejde med henholdsvis Struer og Holstebro kommuner.

Fakta

– Høringsfristen udløber den 17. april
– Regionsrådet træffer beslutning den 26. maj
– Planen for akutberedskabet indgår i regionens samlede ansøgning til regeringen om penge til at bygge et nyt hospital i Gødstrup
– Læs mere på http://www.akutnordvest.rm.dk/

Se powerpointpræsentationerne fra mødet:

– Overlæge for aktulægebilen i Århus Troels Martin Hansen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Troels%20Martin%20Hansen%20pp.pdf

– Direktør i Region Midtjylland: Leif Vestergaard Pedersen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Leif%20Vestergaard%20Pedersen%20pp.pdf

Læs mere her

Borgermøde med spørgelyst

Er den overhovedet nogen nytte til, sådan en helikopter Hvor hurtigt kan ambulancen være fremme i Thyborøn og kan vi nu regne med, at I ikke sparer akuthuset i Lemvig væk, så snart vi har fået det

Spørgsmålene var mange, og skepsisen og utrygheden ikke til at tage fejl af blandt de ca. 700 borgere, der havde taget imod Region Midtjyllands invitation og var kommet til borgermøde i Lemvig tirsdag aften. Mødet var arrangeret i samarbejde med Lemvig Kommune.

Emnet var regionsrådets forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland, som er i høring frem til 17. april.

Til at svare på borgernes spørgsmål var politikerne fra regionens Rådgivende udvalg vedrørende hospitaler, sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen og overlæge for akutlægebilen i Århus, Troels Martin Hansen.

Til at få syn for sagen var der desuden en lægebil, en ambulance og en lægehelikopter udlånt fra Region Syddanmark, som borgerne kunne kigge på, ligesom de kunne stille spørgsmål til personalet.

Spørgelysten var så stor, at mødet trak en halv time ud over planlagt. Spørgsmålene kommer til at indgå i det høringsmateriale politikerne i Regionsrådet skal bruge, når de inden 1. juni træffer den endelige beslutning om, hvordan det akutte beredskab i Nordvestjylland skal være.

Udover borgermødet i Lemvig arrangerer Region Midtjylland yderligere to borgermøder i Hvidbjerg og Ulfborg i samarbejde med henholdsvis Struer og Holstebro kommuner.

Fakta

– Høringsfristen udløber den 17. april
– Regionsrådet træffer beslutning den 26. maj
– Planen for akutberedskabet indgår i regionens samlede ansøgning til regeringen om penge til at bygge et nyt hospital i Gødstrup
– Læs mere på http://www.akutnordvest.rm.dk/

Se powerpointpræsentationerne fra mødet:

– Overlæge for aktulægebilen i Århus Troels Martin Hansen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Troels%20Martin%20Hansen%20pp.pdf

– Direktør i Region Midtjylland: Leif Vestergaard Pedersen :
http://www.regionmidtjylland.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/Akutberedskab%20Nordvest/100407_Leif%20Vestergaard%20Pedersen%20pp.pdf

Læs mere her

Børn skal vide besked når mor eller far får kræft

 Det er hårdt at skulle fortælle sine børn, at mor eller far har kræft. Men der er ingen vej uden om. Sådan lyder det fra Lise Stampe Møller-Jørgensen, der er psykolog og rådgiver i Kræftrådgivningen i Lyngby. I en ny video fra Kræftens Bekæmpelse giver hun gode råd til, hvordan man taler med børn om kræft og fortæller, hvorfor man ikke skåner sine børn ved ikke at fortælle noget.

-Børn fornemmer jo hurtigt, at noget har ændret sig. Det kan give grobund for fantasier om, at det er noget, de har gjort. Derfor er det rigtig vigtigt, at man involverer børnene og fortæller, at der er sket det og det, siger Lise Stampe Møller-Jørgensen i videoen.

Når mor kan dø

Irene Bøggild er en af dem, der har stået i situationen. For et år siden fik hun konstateret brystkræft og måtte hjem og fortælle den sørgelige nyhed til sine to børn. Hun var ikke i tvivl om, at de skulle have besked, men det var rigtig svært.

-Du skal konfrontere dine børn med nogle ting, som sådan nogle små børn jo slet ikke burde tænke over. De skal bare rende og lege. Og lige pludselig skal de forholde sig til, at deres mor kan dø fra dem, fortæller Irene Bøggild.

Snak under aktiviteter

Både i pjecen Når far eller mor får kræft og i videoen kan man få mere at vide om, hvordan børn reagerer, hvad de har brug for at vide, og hvordan man konkret kan gribe samtalen an. Begge kan læses og ses på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Et af rådene fra Lise Stampe Møller-Jørgensen er, at man finder nogle afslappede situationer og snakke sammen i.

-Det kan være rigtig svært at tage hul på de her samtaler. Det er jo vanskeligt for både forældre og barnet, og derfor kan det være vigtigt ikke at sætte sig over for hinanden på to stole og sige, nu skal vi tale om noget alvorligt. Det kan nogle børn gå helt i baglås over.

I stedet anbefaler hun, at man tager snakken, mens man laver noget sammen. Kører i bil, går tur, bager. Det kan være nemmere at tage hul på samtalen, når man ikke bliver forstyrret af tv og legetøj, og uden at man har den direkte øjenkontakt, som når man sidder over for hinanden.

Og så gælder det om at være opmærksomme over for de åbningerne, børn selv kommer med, lyder det fra Lise Stampe Møller Jørgensen.

– Se video om at tale med børn om kræft :
http://mediamaker.dk/cancer/mediamaker.php id=265

– Læs pjecen ‘Når far eller mor har kræft’ (PDF):
http://www.cancer.dk/NR/rdonlyres/205FF172-F63A-4F30-80DD-8C434E1EC546/0/naar_far_eller_mor_faar_kraeft.pdf

– Bestil pjecen Når far eller mor har kræft” :
http://kbnet4.cancer.dk/webshop/default.aspx hkat=148&ukat=206&hknavn=Hvis%20du%20har%20f%C3%A5et%20kr%C3%A6ft%20eller%20er%20p%C3%A5r%C3%B8rende&uknavn=R%C3%A5dgivning

Læs mere her

Unødvendig centralisering af ortopædkirurgien

Centraliseringsskruen har fået en tak for meget i Sundhedsstyrelsens specialeplan for ortopædkirurgien. Det mener Region Midtjylland, som giver udtryk for sin bekymring i et høringsbrev.

– Ingen tvivl om, at vi går ind for centralisering og samling af specialerne, når det er til gavn for patienterne. Det er det, vi selv har gjort. Men i deres udspil til specialeplan for ortopædkirurgien, har Sundhedsstyrelsen strammet centraliseringsskruen en tak for meget, så ulemperne ved centraliseringen overstiger fordelene, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Forventer Sundhedsstyrelsen lytter
Hvis Sundhedsstyrelsen ikke ændrer sin specialeplan, betyder det blandt andet risiko for tab af lægelig ekspertise og svækkelse af patientbehandlingen på akuthospitalerne indenfor de forskellige hovedområder indenfor ortopædkirurgien.

Centraliseringen udfordrer dermed Region Midtjyllands organisation med fem akuthospitaler og Regionshospitalet Silkeborg som særligt elektivt hospital med fokus på lidelser i bevægeapparatet.

For nogle patienter vil det betyde længere til hospitalet uden at patienterne efter Region Midtjyllands mening vil få en bedre behandling.

– Vores administration har udformet et et høringssvar til Sundhedsstyrelsen i samråd med regionens lægelige eksperter, og de er enige i, at nogle af de forslag til centralisering, Sundhedsstyrelsen kommer med, ikke vil forbedre behandlingen, siger Bent Hansen.

Han sætter sin lid til, at Sundhedsstyrelsen nu vil lytte til Region Midtjyllands fagligt begrundede indsigelser, og ændre specialeplanen.

Fakta
Region Midtjylland har blandt andet følgende bemærkninger til Sundhedsstyrelsens specialeplan for ortopædkirurgien:

Rygkirurgi
Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der kommer en fornyet ansøgningsrunde. I den forbindelse har Region Midtjylland gjort opmærksom på, at blandt andet Silkeborg har en meget dygtig afdeling indenfor rygkirurgi

Skulderområdet
Region Midtjylland er uenig i Sundhedsstyrelsens opdeling af området i regionsspecialer og hovedspecialer. Med Sundhedsstyrelsens udmelding ville Holstebro, Silkeborg og Randers miste funktionen. Men Region Midtjyllands lægelige specialister vurderer, at der er et stort nok og endda voksende volumen til, at alle afdelinger kan varetage opgaven, og samtidig opretholde en høj standard. Selvfølgelig forudsat, at det sker i et tæt samarbejde mellem afdelingerne.

Konsekvensen ved at flytte funktionen kan være, at det går ud over den brede faglighed på afdelingen. Dermed kan der ske en svækkelse i kvaliteten af patientbehandlingen på akuthospitalet.

Højt specialiseret håndkirurgi på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Region Midtjylland er uenig i Sundhedsstyrelsens udmelding om, at hospitalet ikke længere skal varetage den højtspecialiserede håndkirurgi. Hospitalet har flere højtspecialiserede læger til at varetage områderne, afdelingen har et tæt samarbejde med Rigshospitalet og er dybt involveret i forskning og internationalt samarbejde. Samtidig vurderer de faglige eksperter, at patientunderlaget er tilstrækkeligt til, at de højt specialiserede funktioner inden for håndkirurgi kan opretholdes.

I forhold til behandlingen af traumepatienter, forekommer det i øvrigt uhensigtsmæssigt, hvis hospitalet bliver frataget muligheden for at behandle patienterne færdigt, men må standse den operative behandling og sende patienten til Odense.

Fakta om specialeplanlægning

Sundhedsstyrelsen kan bestemme, hvilke hospitaler, der kan have hvilke specialer på regionsniveau og højt specialiseret niveau.

Efter en længere proces fastlagde Sundhedsstyrelsen i løbet af foråret rammerne for placeringen af næsten alle specialer undtagen inden for ortopædkirurgien. Region Midtjylland arbejder nu på at indrette sig efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Specialeplanen for ortopædkirurgien har nu været til kommentering hos blandt andet regionerne. Fredag den 27. august sendte Region Midtjylland sit svar til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen endelige udmelding om planlægningen af specialerne inden for ortopædkirurgien forventes ultimo oktober 2010.

Efter Sundhedsstyrelsens endelige udmelding går administrationen i Region Midtjylland i gang med at planlægge de eventuelle justeringer, specialeplanen giver anledning til at foretage. Det sker i samarbejde med hospitalerne og specialerådene.

Ændringer der får konsekvens for regionens hospitalsplan skal vedtages af regionsrådet.

Læs mere på Region Midtjyllands hjemmeside

Læs Region Midtjyllands svar til Sundhedsstyrelsens udmelding om ortopædkirurgien

Flere oplysninger
Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 8728 5010 / 2944 5783
Afdelingschef Christian Boel: 8728 4430 / 2374 9162

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Læs mere her

Lørdag åbent hus på hospitalet i Holstebro

Lørdag åbner Regionshospitalet Holstebro dørene for brugere, borgere og andre interesserede. Prøv f.eks. at få kontrolleret blodtryk, få syet et sår – eller hvad med, at få armen i gips Åbent hus fra 10.00-15.00

Også i år har alle afdelinger på Regionshospitalet Holstebro lagt sig i selen og lavet et program, der inviterer til et nysgerrigt indblik i, hvad det vil sige at være patient for en dag.
Gæster i huset kan få ideer til, hvordan man bevarer et godt helbred og kan blandt andet øve sig på at give hjertemassage og kunstigt åndedræt.

Der vil være mulighed for at få kontrolleret sit blodtryk, at sy et sår og få lavet en gipsarm og meget mere. Man kan blive klogere på forskning i blandt andet blodtryksforhøjelse og nyresygdomme. Lige nu har forskningsafsnittet fokus på kolesterolsænkende medicin, kalium og D vitamins- effekt på blodtrykket.

Hospitalet inviterer også til at høre om mellemlange videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, som har deres praktik på hospitalet.

Hent hele programmet for åbent hus på Regionshospitalet Holstebro

Flere oplysninger
Chefsygeplejerske Ida Gøtke, tlf. 9927 2730

Læs mere her