Private hospitaler og klinikker skal kontrolleres mere og for egen regning

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er klar med et lovforslag, som betyder, at Sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn med alle private hospitaler og klinikker hvert tredje år. De private skal selv betale regningen.
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har netop sendt et nyt lovforslag i høring, som skal skabe større sikkerhed for patienter, der bliver behandlet i det private.

Med lovforslaget indføres der faste tilbagevendende tilsyn på alle private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis. Sundhedsstyrelsens intention er, at der normalt hvert tredje år skal føres tilsyn med behandlingsstederne på en række standardpunkter, som f.eks. instrukser, patientinformation og journalføring.

Sundhedsstyrelsen skal endvidere løbende vælge et vekslende, sundhedsfagligt tema for særlige tilsyn på relevante behandlingssteder.
Sundhedsstyrelsen skal endelig foretage opfølgende tilsynsbesøg på de klinikker m.v., hvor der er konstateret problemer som led i tilsynsbesøgene, så de får tilsynsbesøg hyppigere end hvert 3. år.

Desuden bliver de private klinikker, hospitaler og speciallægepraksis forpligtet til at registrere sig hos Sundhedsstyrelsen, så styrelsen får systematisk kendskab til de behandlingssteder, de skal føre tilsyn med.

Vi så i efteråret, at det skabte utryghed, da der var eksempler på private klinikker, der tilsyneladende havde overset tilfælde af brystkræft hos flere kvinder. Derfor vil jeg indføre systematisk registrering af behandlingssteder og faste, tilbagevendende tilsyn med de private. Patienter skal kunne føle sig trygge, uanset om de bliver behandlet i det private eller det offentlige , siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

De kommende tilsyn rettes ikke kun mod klinisk mammografi, men mod alle lægefaglige behandlinger og undersøgelser, der udøver på private sygehuse, klinikker og i praksis.

Ifølge lovforslaget lander regningen for den nye tilsynsordning hos de private behandlingssteder i form af et årligt gebyr.

De private behandlingssteder har en stor interesse i, at patienterne er trygge ved at blive behandlet hos dem. Derfor forventer jeg, de vil tage positivt i mod ordningen og se de faste tilsyn som en gevinst, både for behandlingsstederne, men selvfølgelig også for patienterne, siger Bertel Haarder.

Den nye tilsynsordning kommer oven i Sundhedsstyrelsens nuværende tilsyn, der sættes i værk, hvis styrelsen mener, der er anledning til det på baggrund af oplysninger i forbindelse med klagesager, indberetninger fra sundhedspersoner eller via medieomtale.

Der lægges op til, at lovforslaget om registreringspligt og tilsynsordning træder i kraft 1. januar 2012.
Eksisterende behandlingssteder vil kunne lade sig registrere hos Sundhedsstyrelsen fra 1. juli 2011. Private behandlingssteder, der har pligt til at lade sig registrere, men som undlader at gøre dette, vil kunne straffes med bøde.

Se lovforslaget (linker til høringsportalen)

Fakta: Som led i de nye proaktive tilsyn skal Sundhedsstyrelsen:

gennemføre tilbagevendende tilsynsbesøg som udgangspunkt hvert tredje år vedrørende den lægelige virksomhed, der udøves på de registrerede private behandlingssteder.

løbende vælge et vekslende, sundhedsfagligt tema for særlige tilsyn på behandlingssteder, hvis virksomhed omfatter vedkommende tema.
påse, at et behandlingssted følger op på eventuelle kritisable forhold vedrørende den lægelige virksomhed, der måtte være konstateret ved et tilsynsbesøg.

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Mads Kirkegaard, tlf. 72 28 25 14
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Læs mere her

Tilskud til private høreapparater skal ned

Det offentliges indkøbspriser på høreapparater er faldet markant. Og den faldende pris bør også afspejles i priserne på det private marked. Derfor er det eneste ansvarlige at sætte det offentlige tilskud ned. Gør vi ikke det, vil vi overbetale de private klinikker , siger sundhedsministeren.

Folketinget har i dag 1. behandlet lovforslag L 59 om høreapparater. Med lovforslaget ønsker regeringen dels at nedsætte det offentlige tilskud til høreapparatbehandling hos private, og dels at samle ansvaret for høreapparatområdet i regionerne.

Når regeringen ønsker at samle myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatsbehandlingen et sted, hænger det bl.a. sammen med, at det vil gøre det nemmere for borgere med høretab. Fremover vil de f.eks. få udbetalt tilskud til høreapparater af regionerne og ikke som i dag kommunerne der også har ansvar for høreapparatbehandlingen på audiologiklinikkerne på sygehusene.

Baggrunden for nedsættelsen det offentlige tilskud til høreapparater, der sælges af private forhandlere, er bl.a., at Rigsrevisionen tidligere har konkluderet, at prisudviklingen på høreapparater i offentligt regi skaber grundlag for en reduktion af det offentlige tilskud til høreapparatbehandling i privat regi. Og at det offentlige efter et udbud i sommeren 2012 har reduceret sine indkøbspriser på høreapparater med helt op til 60 pct.

Hvis vi så fastholder et offentligt tilskud af samme størrelse i dag, vil det betyde, at de private klinikker vil få større overskud på høreapparater, og det vil jeg ikke bruge vores fælles sundhedskroner på. Derfor er det eneste ansvarlige at nedsætte det offentlige tilskud , siger Astrid Krag, der samtidig understreger, at hun forventer, at priserne i det private vil følge prisudviklingen i det offentlige.

Jeg har en klar forventning om, at de private leverandører udviser den ansvarlighed, at når de kan få billigere høreapparater, så skal det komme forbrugerne til gode og afspejles i lavere priser. Det vil i hvert fald være utrolig ærgerligt, hvis det betyder, at forhandlerne får et højere overskud på bekostning af de hørehæmmede , siger sundhedsministeren og fortsætter:

Men jeg er opmærksom på, at de private forhandlere selv med de lavere indkøbspriser på høreapparater kan vælge at fastholde et højere prisniveau. Derfor vil jeg også løbende følge tilskudsordningen, der også evalueres efter to år , siger Astrid Krag.

Læs Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. (Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater) – Læs her

Læs mere her

De private sygehuse skal selv betale erstatning for deres patientskader

Lovforslag: Private sygehuse og klinikker skal forsikre sig mod patiensskader. De private sygehuse skal til at være medansvarlige for den danske patienterstatningsordning. Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag har netop sendt et lovforslag i høring, som vil pålægge de private sygehuse og klinikker at forsikre sig mod patientskader, som sker på deres område. Dermed er de private sygehuse ikke længere sikret den fortrinsstilling, som ligger i, at de skader de hidtil har forårsaget betales af det offentlige.

Formålet med lovforslaget er at gøre de private sygehuse medansvarlige for den danske patienterstatningsordning og sikre en mere retfærdig fordeling af midlerne i sundhedsvæsenet. Samtidig vil lovforslaget være med til fortsat at sikre danskerne sundhedsydelser af god kvalitet.

Med lovforslaget forpligtes de private sygehuse og klinikker til at sikre forsik-ringsdækning for erstatning, hvis der opstår en patientskade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende på et privat sygehus efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg eller hvis en person søger behandling i det private sundhedsvæsen for egen regning.

Regionerne har siden de private sygehuse blev omfattet af patienterstatnings-ordningen i 2004, betalt for alle patientskaderne på de private sygehuse. Hvilket i 2011 medførte en udgift for regionerne på knap 80 mio.kr.

Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag siger:

Med lovforslaget sikres en mere retfærdig fordeling af midlerne i sundheds-væsenet, da regionerne ikke længere skal betale for skader som privathospita-lerne er skyld i. Dermed tilskyndes de private sygehuse også til at være særligt opmærksomme på kvaliteten af de sundhedsydelser de leverer. En sidegevinst ved lovforslaget er også at de brodne kar i branchen, vil få svært ved at forsikre sig og kan være nødt til at lukke.

Ministeriet har i forbindelsen med udarbejdelsen af lovforslaget afholdt møder med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, Forsikring og Pension og Patientforsikringen.

Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Anne Marie Hertzum tlf. 7226 9579
Særlig rådgiver Henrik Larsen tlf. 5084 4866

Læs mere her