Tønder Kommunes neurokoordinationsteam en helhedsorienteret succes

En koordineret, tværfaglig og målrettet rehabiliteringsindsats resulterer i, at flere borgere oplever et succesfuldt comeback til en jobfunktion efter en hjerneskade.

Efter kommunalreformen i 2007 blev ansvaret for den komplekse rehabiliteringsindsats på hjerneskadeområdet overdraget til kommunerne. Tønder Kommune greb udfordringen an med at sammensætte et tværfagligt neurokoordinationsteam. Intentionen var at skabe nye helhedsorienterede tilbud og derved sikre en koordineret, tværfaglig og målrettet indsats i borgerens nærmiljø. Der er ingen tvivl om, at udfordringen er løst til alles fordel.

De konkrete resultater af den tværfaglige rehabiliteringsindsats er ikke til at tage fejl af: Bedre effekt på funktionsevne, hurtigere afklaring af erhvervsevne, hurtigere tilbagevenden på arbejdsmarkedet og mindre sygefravær efter en hjerneskade. For borgere, der ikke er i erhverv betyder det bedre livskvalitet og mindre behov for støtte.

Koordinering fra start til slut
Følgerne af en hjerneskade er ofte skjulte. Det gør hjerneskadesager komplekse og stiller samtidig strenge krav til involvering af flere forskellige forvaltninger i rehabiliteringsindsatsen. Tidligere blev rehabiliteringsindsatser på hjerneskadeområdet spredt ud på flere forskellige forvaltninger og sektorer, som arbejdede uafhængigt af hinanden. Det resulterede desværre ofte i, at sagerne endte hos enkeltpersoner, som hverken tids- eller kompetencemæssigt formåede at løfte så kompliceret en opgave alene.

Neurokoordinationsteamet, som er sammensat af repræsentanter fra et bredt udsnit af kommunes forvaltninger samt eksterne eksperter, varetager i dag alle hjerneskadesager i Tønder Kommune og koordinerer hver rehabiliteringsindsats fra start til slut med udgangspunkt i systemets eksisterende tilbud. Især den økonomiske del af rehabiliteringen efter en hjerneskade endte ofte som kastebold imellem de forskellige involverede forvaltninger og standsede processen. I dag er finansieringen af f.eks. de nødvendige neuropsykologiske undersøgelser sendt fra den afdeling eller myndighed, som har brug for den i den videre sagsbehandling. Med andre ord er finansieringen indarbejdet i driften.

-Et af de bærende succeskriterier for en rehabiliteringsindsats beror på forvaltningernes evne til at være i spil samtidig uden at spænde ben for hinanden, fortæller Karen Lund, forløbskoordinator i Tønder Kommunes neurokoordinationsteam, og understreger vigtigheden af, at alle i teamet formår at tale og forstå det samme sprog.

Tønder Kommune som foregangseksempel
Tønder Kommune har sat nye standarder for rehabiliteringsindsatsen på hjerneskadeområdet. De gode resultater giver efterklang og opnåede for nylig rosende omtale i KL s nyhedsbrev, Momentum. Netop Momentum står bag en undersøgelse blandt landets 98 kommunale socialdirektører, som viste, at tværfagligt koordinationsarbejde er opskriften til succes med rehabilitering på hjerneskadeområdet. Tønder Kommunes neurokoordinationsteam bliver her fremhævet som et foregangseksempel for de 40 % af landets øvrige kommuner, som endnu ikke har mobiliseret et lignende tiltag på området.

Eksperterne roser det tværfaglige koordinationsarbejde. Landsformand i Hjerneskadeforeningen, Niels-Anton Svendsen er især glad for, at udfaldet af en rehabiliteringsindsats ikke længere beror på en enkeltperson i kommunen eller de pårørendes kræfter til at kæmpe med systemet for ikke at falde igennem undervejs. Også ledende forsker på området fra Syddansk Universitet, Hans Lund bekræfter den positive betydning af arbejdsmetoderne i Tønder kommunes neurokoordinationsteam.

-Det er en positiv kendsgerning, at rehabiliteringsindsatsen er blevet mere sammenhængende for den hjerneskaderamte borger, de pårørende og de individuelle forvaltninger i kommunen. Samtidig oplever vi, at hjerneskadesager bliver højere prioriteret på grund af den faglige sparring på de ofte meget komplicerede sager, fordi man ikke længere står alene med en kompliceret opgave, siger Karen Lund, som er stolt af den positive respons på sit teams arbejde.

FAKTA
Hvert år rammes ca. 48 af Tønder Kommunes ca. 40.000 borgere af en hjerneskade. De hyppigste årsager til hjerneskader er ulykker, blodpropper eller hjerneblødninger. Ca. 23 af de 48 uheldige borgere er i den erhvervsaktive alder, når hjerneskaden indtræffer, og de ønsker så vidt muligt at genoptage en jobfunktion efter endt rehabilitering.

FAKTA
Neurokoordinationsteamet i Tønder Kommune består af: – Fysioterapeut, Træningsafdelingen- To socialrådgivere, Psykiatri & Handicap- Forløbskoordinator, Sundhedsafdelingen- Ergoterapeut, Træningsafdelingen- Pædagog fra Distriktshjemmevejledningen- PPR, Børn & Skoleforvaltningen- Sagsbehandler, Børn & Skoleforvaltningen- Socialrådgiver, teamleder jobcenter- Ad hoc fagligt personale og samarbejdspartnere.

Læs mere her