Arbejdspladserne skal tage ansvar

Alt for mange arbejdspladser slipper for let, når det gælder medarbejdernes sundhed. Det mener to ernæringseksperter, der nu kalder på virksomhedsledernes opmærksomhed.

Overvægt på arbejdspladsen er et stigende problem

Overvægt er et stigende problem i Danmark, og det gælder også i arbejdsstyrken. Det er et problem, virksomhederne skal blive bedre til at tage hånd om i fremtiden, mener to eksperter. "Vi synes det er vigtigt, at arbejdsmarkedets ledere tager bedre hånd om problematikken, dels for at sikre den enkelte medarbejders trivsel, sundhed og fastholdelse på arbejdsmarkedet, dels for at sikre produktiviteten" udtaler ernærings– og sundhedskonsulent Claus Brandstrup fra sundhedsformidlerne.dk, der også er formand for Landsforeningen for overvægtige, Adipositasforeningen.

Alarmerende tal

Overvægt medfører næsten 1,9 millioner ekstra fraværsdage fra arbejdet hvert år og produktionstabet for samfundet opgøres til hele 6,3 milliarder kroner. Det viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der for Sundhedsstyrelsen har lavet den første brede analyse af, hvordan forskellige risikofaktorer har indflydelse på danskernes sundhed. Overvægt betragtes som et alvorligt samfundsproblem, blandt andet idet det udgør en risikofaktor for en lang række livsstilssygdomme, som diabetes type 2, hjerte–kar sygdomme og sygdomme i bevægeapparatet.

Arbejdsmarkedet skal selv tage ansvar

"Det er op til arbejdsmarkedets parter at sikre trivsel og sundhed hos alle, så vi ikke udstøder bestemte grupper, herunder overvægtige" siger Søren Kristensen, wellness–coach og specialist i human ernæring hos sundhedsformidlerne.dk. Der er i dag ca. 1,7 mio. overvægtige danskere og det forudses, at overvægten vil være et stigende problem på arbejdsmarkedet. Erhvervslivet må derfor forsøge at indrette sig herefter, og ifølge sundhedsformidlerne at tage et større ansvar for medarbejdernes trivsel.

Konference for ledere

Sundhedsformidlerne.dk arrangerer i slutningen af oktober en konference for virksomhedsledere, med fokus på overvægt på arbejdspladsen. Konferencen har som mål at give konkrete eksempler på, hvordan arbejdspladsen bedst muligt håndterer overvægt hos medarbejdere, og fokuserer herunder på en række sundhedsfremmende initiativer. Der vil blive præsenteret flere interessante oplægsholdere, bl.a. tv–lægen Peter Qvortrup Geisling og fremtidsforsker Johan Peter Paludan. Oplægsholderne vil fra forskellige vinkler belyse, de udfordringer arbejdspladsen står overfor. Konferencens konferencier er journalist og nyhedsvært på TV Avisen Vibeke Hartkorn.
 

Læs mere her

Unge handicappede klar til førstehjælp

6 ud af 10 handicappede unge elever fra ASV Sydfyn har efter en uges kursus bestået førstehjælpsprøvens grundforløb med hjertemassage – og 7 har bestået brandprøven.

– Det er bare så sejt, og jeg er både glad og imponeret. Jeg havde ikke regnet med, at det kunne lade sig gøre. Men vores elever klarede sig godt, så fremover vil prøverne blive en fast del af vores undervisning, siger speciallærer Vibeke Svenssen, ASV Sydfyn, som er Amtets Specialundervisningscenter for Voksne i Svendborg. En havde 0 fejl i førstehjælpsprøven. Flere havde kun ét forkert svar på de 10 spørgsmål, de skulle besvare. Og de er bedre til hjertemassage, end vi havde forventet, tilføjer hun.

Førstehjælpsinstruktør i beredskabsstyrelsen Warny Rasmussen, Svendborg, stod for kurset og prøverne. Også han var imponeret, for eleverne fik helt de samme vilkår som alle andre, der tager prøverne.

Kurset er den første af sin slags på ASV Sydfyn. De 10 kursister er alle i jobtræning med henblik på at få deres højeste ønske opfyldt nemlig et flex– eller skånejob på det almindelige arbejdsmarked.

– Vi søger at klargøre eleverne bedst muligt til erhvervslivet, og førstehjælpsprøven er en sikkerhedsforanstaltning, som er god at have med, når de skal ud på en arbejdsplads, så de kan bistå, hvis nogen kommer til skade, siger Vibeke Svenssen.

–––

Vedlagt er fotos fra brandøvelsen til fri afbenyttelse. Blot beder vi om, at der kommer følgende byline på:
Foto: fagfotografen.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til speciallærer Vibeke Svenssen, tlf. 62 22 99 01, eller ASVs forstander Keld Hansen, tlf. 62 22 99 01 /mobil 20 21 22 54.
 

Læs mere her

ConvaTec ønsker at optimere Unomedicals

ConvaTec, som er førende i verden inden for udvikling og markedsføring af innovativ medicinsk teknologi til behandling af patienter generelt og til hospitaler, meddelte i dag, at virksomheden øn–sker at optimere sin Unomedical produktion i Hundested og i Slovakiet.

Efter sammenlægningen af Unomedical og ConvaTec har virksomhedens ledelse fokuseret på at opbygge en integreret struktur, som nu består af fire forretningsenheder, der udnytter de kombinerede salgskompetencer og komplementære produktporteføljer til akut behandling og hjemmepleje. Derudover fokuserer virksomheden nu på at optimere sit globale produktionsnetværk, hvor der i øjeblikket er stor overlapning i hele organisationen.

Hvis de ønskede ændringer bliver gennemført, vil planen resultere i overførsel af al produktion fra fabrikken i Hundested til fabrikken i Michalovce i Slovakiet, således at produktionen af katetre og sprøjtestøbte komponenter bliver samlet i Slovakiet.

Ved at samle fremstillingen af disse produkter i Slovakiet forventer virksomheden bedre at kunne strømline produktionen og hele sin Supply Chain i Europa og samtidig reducere de samlede produktions– og logistikomkostninger væsentligt. Og det vil i givet fald forbedre virksomhedens fleksibilitet og konkurrenceevne.

Som et resultat af planen overvejer virksomheden også at outsource sin sprøjtestøbning til en ekstern partner i Slovakiet for at give plads til maskiner og udstyr til katerproduktionen fra Hundested.

ConvaTecs mål er at overføre produktionen fra Hundested til Slovakiet fra april til udgangen af 2009 og har derfor indledt forhandlinger med tillidsrepræsentanterne og Samarbejdsudvalgene på begge fabrikker.

Disse forhandlinger vil blive gennemført i overensstemmelse med arbejdsmarkedets krav, overenskomster og interne aftaler i de respektive lande og på de fabrikker, der vil blive påvirket af de ønskede ændringer.

Hvis forhandlingerne forløber i henhold til ConvaTecs planer, er det ledelsens mål at hjælpe de medarbejdere, der bliver påvirket af ændringerne på fabrikkerne i Danmark og i Slovakiet med at finde nyt arbejde.

På nuværende tidspunkt er ConvaTec dog ikke i stand til at angive, hvor mange medarbejdere, som vil blive berørt af de planlagte initiativer i de to lande. Men ledelsen forventer, at nogle af disse medarbejdere vil kunne få tilbudt job i ConvaTecs andre virksomheder i Danmark og hos den eksterne outsourcingpartner i Slovakiet.

###

Om ConvaTec
ConvaTec er en førende virksomhed inden for udvikling og markedsføring af innovativ medicinsk teknologi, som har bidraget til at forbedre livet for millioner af mennesker over hele verden. Med fire forretningsområder stomibehandling, sårbehandling, kontinens samt akut behandling og infusionsapparater er ConvaTecs produkter en god støtte for sundhedsmedarbejdere på hospitaler og i samfundet generelt. Fra sit hovedkvarter i Skillman, New Jersey, styrer virksomheden flere end 8.000 medarbejdere i over 90 lande og betjener forbrugere og medarbejdere i pleje– og sundhedssektoren på seks kontinenter. ConvaTec er ejet af Nordic Capital og Avista Capital Partners.
 

Læs mere her

Stribevis af syge kommer i klemme

Tusindvis af langtidssyge kommer stadig i klemme, fordi de får frataget sygedagpengene. HK har samlet 22 aktuelle sager, hvor over halvdelen nu helt står uden indkomst, fordi de stadig er syge og ikke ved, hvornår de kan arbejde. Nu må beskæftigelsesministeren tage sig sammen, mener HK.

Ingen afklaring på sygdom eller arbejdsevne. Ingen sygedagpenge. Ingen kontanthjælp. Det er den situation en række af HK s medlemmer står i på grund af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.
HK henvender sig derfor nu igen til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for at gøre opmærksom på problemet og forsøge at få ændret loven. Selv om Folketinget har vedtaget flere muligheder for at få forlænget sygedagpenge, er der stadig mange, der kommer i klemme.

HK har samlet 22 aktuelle sager fra 2009 og 2010, og får hele tiden nye sager ind. De 22 medlemmer er alle sygemeldte, under behandling og ved ikke, om de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, og alle har de fået frataget sygedagpengene. 13 af dem står uden indkomst, fordi de er gift eller bor i hus og dermed ikke må få kontanthjælp. Syv af dem er på kontanthjælp. Og to arbejder på nedsat tid.

– Det er på tide, beskæftigelsesministeren kommer i arbejdstøjet og får gjort noget ved det. Vi har tidligere påpeget problemstillingen, og forlængelsesmulighederne blev forbedret en smule. Men vi kan nu konstatere, at det ikke er godt nok. Vores medlemmer kommer stadig i klemme i systemet, og vi må simpelthen af med den varighedsbegrænsning. Det lader til, at der er bred enighed i Folketinget om, at der skal gøres noget, så nu venter vi altså bare på ministeren, siger Mette Kindberg, næstformand i HK.

HK oplever, at kommunerne giver op over for de langtidssyge og ikke gør meget for at få dem tilbage på arbejdsmarkedet gennem for eksempel at tilbyde revalidering eller andre tilbud fra lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Til gengæld tager de altså indkomsten fra de syge.
– Man bør kun kunne stoppe udbetalingen af sygedagpenge, når den enkelte borgers muligheder for at kunne forsørge sig selv, er helt afklaret. Altså når man ved, om de kan vende tilbage til job, eller for eksempel komme i fleksjob eller på førtidspension, siger Mette Kindberg.
På landsplan er det omkring 6.000 om året, der bliver ramt af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Og omkring 700 af dem står uden indtægt.

Fakta:
Man kan få sygedagpenge i 52 uger.
Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af varighedsbegrænsningen på 52 uger, når:

1) det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,

2) det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger (det var før 26 uger),

3) den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden,

4)den sygemeldte ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked, men det endnu ikke er afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til fleksjob eller førtidspension, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger,

5) den sygemeldte har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte,

6) der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller

7) der er påbegyndt en sag om førtidspension.

Læs mere her

Går med dårlige tænder alt for længe

Mange danskere går med dårlige tænder alt for længe. Høje priser og misforstået vejledning fra danske tandlæger er synderne. Det mener Brian Toft og hans familie, der fik styr på tænder og helbred efter tandrejser til udlandet.

Tandbehandling koster penge. Mange penge, når tænderne krakelerer. For mange danskere er tandudgifter et mareridt, fordi parodontose eller dårlige tænder som følge af kroniske sygdomme ødelægger deres livskvalitet. Brian Toft og hans familie er nogle af dem, der kender forskellen på før og efter de dårlige tænder.

Min kone, svigerforældre og jeg selv har sparet langt over 100.000 kroner på at bruge tandrejser.dk til behandling hos Kreativ Dental i Ungarn. Men en ting er pengene, noget andet er de ting, man opdager, når tandlægens fokus er, at gøre dig rask. Det er vores oplevelse, at danske tandlæger afholder sig fra at foreslå nødvendig behandling, fordi patienterne ikke kan betale den, fortæller Brian Toft, der priser sig lykkelig for sine egne sunde tænder.

Til udlandet for at blive rask

For mit vedkommende har jeg stærke tænder, så det er kun huller og kroner, jeg har fået lavet, og alligevel sparet en formue. Derfor har jeg også fulgt resten af familiens oplevelser med ærefrygt. På den ene side, har det været fantastisk at opleve den glæde og livskvalitet, der udfolder sig, når munden bliver rask. På den anden side bliver jeg harmdirrende på deres vegne, fordi vi måtte til udlandet før vi fandt en tandlæge, der turde fortælle sandheden og planlægge den rigtige behandling, fortæller Brian Toft.

Hos Kreativ Dental i Budapest bekræfter direktør Attila Bela Knott, at mange danskere kommer efter flere år med manglende behandling i Danmark.

Danskerne er gode patienter, der fortjener den bedste behandling. Vi ser desværre for ofte, at danskere kommer med tandsæt, der for længst skulle have været ordentligt behandlet. Men det er for dyrt i Danmark, og derfor går alt for mange danskere rundt med unødvendige mundsmerter og sygdomme forårsaget af dårlige tænder, siger Attila Bela Knott, der understreger, at kritikken ikke går på danske tandlægers kvalitet, men simpelthen en kultur og et system, der står i vejen for en rimelig behandling af mennesker med rigtig dårlige tænder.

Bedre livskvalitet

En sund mund kan være forskellen på at være inden for eller uden for arbejdsmarkedet. Det kan være forskellen på at have det godt eller dårligt rent psykisk, og det kan i visse tilfælde have en direkte forbindelse til andre sygdomme. Derfor bør der fokuseres meget mere på tandbehandling, mener Attila Bela Knott.
Brian Toft er enig. Han har gentagne gange været med familien til Budapest med tandrejser.dk, og her oplevet både danske og andre udenlandske patienter, der fortalte tandhistorier.

Kronisk bihulebetændelse forsvandt

Det er skræmmende, når en patient fortæller om flere år med dårlige tænder, fordi den danske tandlæge ikke har reageret. Ofte er det fordi, udstyret simpelthen tager for dårlige røntgenbilleder, siger Brian Toft, og fremhæver betydningen af knivskarpe røntgenbilleder.
I min familie havde vi nærmest kronisk bihulebetændelse, men røntgenbilledet viste åbent hul fra betændelse i munden til bihulerne. Noget danske tandlæger ikke havde opdaget. Efter behandling hos Kreativ Dental forsvandt denne nærmest kroniske bihulebetændelse, fortæller Brian Toft.

Læs mere her

Lang ventetid på diagnose er utilfredsstillende

Selvom danskerne ofte benytter det offentlige sundhedsvæsen, er mange alligevel overraskede over, hvor lang tid det tager at få stillet en diagnose. Det viser en undersøgelse fra Codan Forsikring, hvor også tre ud af fire finder den reelle ventetid utilfredsstillende. De nye udredningsregler, der træder i kraft 1. september i år, vil tilsyneladende ikke ændre ventetiderne.

Selvom mere end halvdelen af danskerne overordnet er tilfredse med det offentlige sundhedsvæsen, er det hele 76 procent, der finder det utilfredsstillende, at det i dag tager i gennemsnit 60 dage at få stillet en diagnose ved et sygdomsforløb. Det viser en undersøgelse foretaget af Codan.

60 dages ventetid på en diagnose er selvfølgelig utilfredsstillende for mange, fordi man i to måneder har smerter og måske ikke kan gå på arbejde uden at vide, hvad man egentlig fejler og derfor heller ikke kommer i bedring , siger Morten Jepsen fra Codan Forsikring.

Ifølge undersøgelsen har mere end hver tredje dansker (36 procent) på et tidspunkt fået stillet en diagnose fra det offentlige sundhedsvæsen, der har forhindret vedkommende i at udføre sit arbejde på kort eller længere sigt. Og det er både alvorligt for patienten, der har smerter, og for den virksomhed, som mangler sin medarbejder.

Risiko for falsk tryghed
Den 1. september 2013 indføres en ny udredningsret, som giver patienten ret til at få stillet en diagnose (udredning) på et sygehus inden for 30 dage. Samtidig differentieres behandlingsgarantien, så patienter med ikke-akutte sygdomme kan komme til at vente op til 60 dage på behandling mod de nuværende 30 dage.

Selvom det kunne lyde som om, at den nye udredningsret er godt nyt til alle de danskere, der er utilfredse med den nuværende ventetid på diagnoser, så er der desværre en risiko for at den ikke ændrer nævneværdigt på den nuværende situation. Det skyldes, at langt de fleste patienter bliver udredt og diagnosticeret hos den praktiserende læge og privatpraktiserende speciallæge, mens udredningsretten udelukkende omfatter henvisninger, hvor patienten skal udredes på offentligt sygehus eller ambulatorium , fortæller Morten Jepsen og fortsætter:

Og hvis det offentlige sygehus ikke kan stille en diagnose inden for 30 dage, er de desuden alene forpligtet til at udarbejde en plan for patientens udredning men herefter er der ingen krav for, hvornår en diagnose skal være stillet og man dermed kan påbegynde den rette behandling. De nye regler omkring udredningsretten er derfor lidt som elastik i metermål, og af samme grund er de også allerede kritiseret fra flere steder .

Mange vil sandsynligvis opleve, at de kommer til at vente længere tid på at blive behandlet. Det gælder fx knæ-, ryg- og skulderskader samt andre ikke-alvorlige sygdomme, som dog stadig afholder folk fra at arbejde pga. smerter.

Det er især personer, der har været på arbejdsmarkedet i lang tid, som har oplevet at være uarbejdsdygtig som følge af en sygdom eller lidelse. Blandt undersøgelsens 45-59-årige er det nemlig cirka halvdelen (48 procent), der svarer ja til at have fået en diagnose, som forhindrede dem i at udføre deres arbejde.

Codans undersøgelse er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1010 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, i perioden 4. – 6. januar 2013.

###

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring er Danmarks tredjestørste forsikringsselskab og har knap 340.000 danske husstande og godt 50.000 små og store virksomheder som kunder. Codan Forsikring er en del af Codan-koncernen, der bl.a. ejer det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa. Codan-koncernen er i dag 100 % ejet af den britiske forsikringskoncern RSA. Dermed er Codan en del af et af verdens største forsikringsselskaber med ca. 17 millioner kunder og 23.000 medarbejdere. Læs mere om Codan på www.codan.dk. Følg os på Facebook www.facebook.com/codanforsikring eller LinkedIn www.linkedin.com/company/codan-forsikring

Læs mere her

Landsindsamling

Indsamling til fordel for overvægtige!
Joan Mønster Jørgensen. Sygeplejerske og stifter af Sundhedsfirmaet Kosmovej, har startet en landsindsamling til fordel for overvægtige.
Jeg indsamler penge til fordel for overvægtige, så jeg kan tilbyde gratis hjælp til vægttab og et sundere liv.

Det gør jeg:

-Fordi overvægt er et stadigt stigende problem, som medfører mange forskellige livsstilssygdomme, f.eks.: Diabetes, Hjerte-kar-lidelser og kræft, samt for tidlig nedslidning og død. Disse sygdomme vil jeg gerne være med til at forebygge.

-Fordi mange mennesker ikke har økonomisk overskud og opbakning til at gennemføre en livsstilsændring via fitnesscentre og traditionel kostvejledning.

-Fordi mange mennesker får livsstilssygdomme og har et stigende fravær på arbejdsmarkedet samt en svækket livskvalitet. Samtidig giver de deres dårlige kost- og motionsvaner videre til deres børn.

-For at kunne tilbyde økonomisk svagt stillede gratis hjælp, vejledning og motivation gennem deres livsstilsændringsforløb.

På sigt er det min plan, at indsamlingen skal blive permanent og ende med at blive de voksnes hjælpefond i stil med børnenes Julemærkefonden.
De indsamlede midler vil blive anvendt til:

-Gratis slankekursusrejser, hvor kursisten lærer om sund mad, motion og motivation.

-Gratis ophold på slankehøjskoler.

-Gratis kost- og motionsvejledning, samt støtte gennem livsstilsændringsforløbet.

-Uddeling af gratis slankekure (i bogform).

-Donation til Julemærkefonden.

For nærmere information kontakt mig på tlf.: 61 89 98 99 eller se min hjemmeside www.kosmovej.dk

Læs mere her

Erhvervsskolernes Forlag sveder sig til en rejse til Den Dominikanske Republik

Erhvervsskolernes Forlag vandt hovedpræmien en rejse til Den Dominikanske Republik – i Dansk Firmaidrætsforbunds landsdækkende motionskampagne "Arbejdspladsen motionerer".

I tre uger har over 15.000 danskere rundt om på arbejdspladserne i Danmark motioneret mere end sædvanligt de har nemlig deltaget i Dansk Firmaidrætsforbunds årlige landsdækkende motionskampagne "Arbejdspladsen motionerer". Vinderen er fundet ved lodtrækning blandt de deltagende hold.

Fælles for dem alle har, udover motionen og samværet med kollegerne, været den forhåbning, at netop de blev de heldige vindere af årets hovedpræmie en tur for hele holdet til Den Dominikanske Republik.

Det var derfor med stor fornøjelse og en smule vantro i stemmen, at Jane Staal Hansen fra Erhvervsskolernes Forlag i Odense modtog beskeden om, at hun og 13 af hendes kolleger fra holdet "Team EF" skal ud at rejse.

Erhvervsskolernes Forlag er placeret i Odense med en afdeling i København. Forlaget har 58 ansatte. Erhvervsskolernes Forlag er Danmarks førende leverandør af læremidler, rekvisitter, information og websites til erhvervs– og arbejdsmarkedsuddannelserne samt til videregående uddannelser inden for teknik og naturvidenskab.

– Vi er rigtig glade for at have vundet hovedpræmien og glæder os meget til at komme ud at rejse sammen. Vi har deltaget i kampagnen de seneste par år, så det var jo helt fantastisk, at vi vandt denne gang faktisk troede jeg et kort øjeblik, at nogen lavede sjov med mig, da jeg fik telefonopkaldet fra Dansk Firmaidrætsforbund, men det viste sig gudskelov at være rigtigt nok, lyder det fra en begejstret holdkaptajn Jane Staal Hansen.

– Dansk Firmaidrætsforbund ønsker Erhvervsskolernes Forlag tillykke med førstepræmien, og glæder os over, at motionskampagnen "Arbejdspladsen motionerer" har fået godt tag i den danske befolkning med 15.000–20.000 deltagere årligt, udtaler Dansk Firmaidrætsforbunds formand Peder Bisgaard, der står i spidsen for 330.000 firmaidrætsudøvere i hele landet.

Med kampagnen opfordrer Dansk Firmaidrætsforbund de ansatte på danske arbejdspladser til at røre sig minimum 30 minutter om dagen, i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Kampagnen afvikles en gang årligt i efteråret i år fra den 15. september til den 5. oktober

Billedtekst:

Erhvervsskolernes Forlag blev de heldige vindere i dette års udgave af Dansk Firmaidrætsforbunds motionskampagne "Arbejdspladsen Motionerer".
 

Læs mere her

Voksende socialt pres på overvægtige

Danskerne skal være blandt de 10 længst levende folkefærd i verden. Sådan lyder et af målene i den nye regerings arbejdsgrundlag, som understreger det samfundsomspændende mantra om, at smarte mennesker skal have en sund livsstil.

Presset på overvægtige for at tabe sig vokser. De samfundsøkonomiske konsekvenser ved fedmeepidemien er enorme sygdoms- og arbejdsmarkedsomkostninger m.m. koster samfundet op mod 14 mia. om året. Samtidig er sundhed, sammen med økologi og bæredygtighed, blevet en naturlig del af det moderne forbrugsmønster. Det lægger et stigende pres på de overvægtige, som endnu ikke er fulgt med tiden og har fået de sunde kostvaner.

44 % føler pres til vægttab
Det viser en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af De Danske Vægtkonsulenter, hvor mere end 1.100 medlemmer har medvirket. Undersøgelsen giver et klart billede af det pres, som samfundets normer lægger på overvægtige. Hvor 29,4 % i en lignende undersøgelse fra 2007 svarede ja til, at de følte sig presset til at tabe sig, er tallet i 2010 steget til 44,9 %. Det er især samfundsnormer, der ligger til grund for det pres, som de overvægtige føler. Men også familie og partner skubber på for tab af de overflødige kilo, og de overvægtige selv ved også godt, at det er bedre for helbredet og livslængden at leve på idealvægten. Til spørgsmålet om, hvorfor de vil tabe sig, svarer 31,8 % således, at de ønsker et sundere liv.

Smart tøj og mere selvtillid
De ydre forhold spiller for de overvægtige dog også en væsentlig rolle i motivationen for at tabe sig. Sammenlagt 45,5 % svarer i undersøgelsen, at de håber på at blive mere attraktive, få mere selvtillid og kunne passe smart tøj efter et vægttab. Det viser, at presset på overvægtige ikke bare går på, at de skal være politisk korrekte og føre en sund husholdning, men at det også er dikteret af mode, reklamer og medier. Jeg tror, at en smule pres er sundt i tilfælde, hvor overvægten skyldes usund levevis. Men man skal passe på, at presset ikke bliver for stort og tager modet fra de overvægtige, inden de er begyndt på deres vægttab, siger Thomas Møberg, direktør for De Danske Vægtkonsulenter.

Fedmeforsikring
Thomas Møberg nævner forsikringsselskabernes sundhedsforsikring som indebærer hjælp til vægttab som et eksempel på, hvordan fedmeproblemet søges afhjulpet i samfundet. Han understreger dog, at der bør satses mere på forebyggelse. Vi skal have familierne til at leve sundere, så børn og unge får de gode kostvaner med sig og på den måde undgår fedme og følgesygdomme, når de bliver voksne

Læs mere her

Brystkræftkvinder kæmper

Hver 9. kvinde i Danmark bliver ramt af brystkræft. Forskningen har heldigvis betydet, at flere overlever. Og hos de kvinder, som bliver ramt af sygdommen, er der en stor kampgejst. Det konstaterede Grevinde Alexandra, da hun lørdag eftermiddag i Aalborg stod for den officielle åbning af Kræftens Bekæmpelses kampagne, Støt Brysterne 2011.
Fotos fra åbningen vedhæftet til fri redaktionel afbenyttelse.

Startskuddet til en oktober måned i lyserødt lød i Aalborg Kongres og Kultur Center lørdag eftermiddag. Kampagnen, Støt Brysterne, skal rejse penge til forskning, til forebyggelseskampagner og til støtte til patienterne samt skabe opmærksomhed om brystkræftsagen.

Alexandra, Grevinde af Frederiksborg, forestod den officielle åbning af kampagnen. I sin tale til de ca. 300 gæster i salen hæftede grevinden sig ved en gruppe for yngre kvinder med brystkræft, som Aalborg Sygehus og Kræftrådgivningen i Aalborg står bag. Gruppen har fokus på håb frem for håbløshed.

– Kvinderne vil livet. De vil videre. De vil forblive attraktive, de vil tilbage på arbejdsmarkedet, og de vil for alt i verden være mødre for deres børn. Det glæder mig, for det tyder på, at der er sket en holdningsændring at kræft ikke nødvendigvis er en dødsdom, men at man kan overvinde eller leve godt med sygdommen, sagde Grevinde Alexandra.

Formanden for Kræftens Bekæmpelse, professor Frede Olesen, glæder sig over, at otte ud af ti kvinder med brystkræft, er i live fem år efter de har fået diagnosen. Forskningen har betydet meget for behandlingen og det nyligt indførte landsdækkende screeningsprogram betyder, at mange knuder bliver opdaget tidligere end før.

– Ved screeningen har man fundet størstedelen af kræftknuderne hos de kvinder, som tager imod tilbuddet om screening. Både dem, der ville blive opdaget uden screening og dem, der måske først ville være blevet opdaget et eller to år senere. Der, hvor der stadig er knaster, er de lange svartider, som er i nogle regioner. Det er ikke rimeligt, at kvinder skal gå rundt i ugevis og vente på at få svar på en mammografiscreening, sagde Frede Olesen.

Overlæge Lars Stenbygaard fra onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus, holdt et oplæg om status og fremtidsperspektiver for brystkræftbehandling og der var underholdning fra dels Livsglædekoret, som består af kræftramte fra Nordjylland, og af entertaineren Jette Torp.

Vedhæftede fotos er til fri afbenyttese i forbindelse med omtale af Kræftens Bekæmpelse og Støt Brysterne kampagnen i 30 dage fra dato.
Foto: Lars Horn / Baghuset

Kontaktinformation:
Torben Færck, Områdeleder Nordjylland, Kræftens Bekæmpelse, 9632 8326, faerk@cancer.dk
Morten Jakobsen, pressechef Kræftens Bekæmpelse, 3525 7206, mjx@cancer.dk

Læs mere her