Endeligt tilsagn fra regeringen til udbygning af Regionshospitalet Viborg

Region Midtjylland og Regionshospitalet Viborg har i dag modtaget det endelige tilsagn, der betyder, at regeringen yder finansiel støtte til en udbygning og renovering af Regionshospitalet Viborg for i alt 1,164 mia.

Regionshospitalet Viborg vil dermed blive det første hospital i regionen med en fuldt udbygget akutmodtagelse, hvor speciallæger modtager alle akutte patienter.

Allerede i januar 2009 gav regeringen Region Midtjylland et forhåndstilsagn om 1,164 mia. kroner. Siden er der lavet et omfattende planlægningsarbejde, der tager udgangspunkt i det fremtidige patientgrundlag (ca. 230.000 indbyggere) og lever op til alle kravene til et fremtidens akuthospital. I november anbefalede regeringens rådgivende udvalg, Erik Juhl-udvalget, at regeringen gav endeligt tilsagn til byggeplanerne, hvilket er sket den 22. december 2010 med en formel underskrift fra sundhedsministeren.

– Brevet med underskriften er en dejlig julegave – både til Region Midtjylland og til Regionshospitalet Viborg. En meget stor del af pengene skal gå til at bygge en stor, moderne akutmodtagelse, som vil være med til at cementere Regionshospitalet Viborgs status som fuldt udbygget akuthospital. Det glæder mig, at regeringen har udvist forståelse for, at vi har behov for at forbedre vores hospitaler, så vi kan leve op til vores mission om at skabe et sundhedssystem i verdensklasse, siger direktør i Region Midtjylland Ole Thomsen.

Færdigt 2018
Regeringen har lagt vægt på, at ud- og ombygningen af Regionshospitalet Viborg vil udgøre en forbedring for patientbehandlingen. Der er bl.a. tænkt i nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, logistik og ikke mindst patientforløb.

Udvidelsen af Regionshospitalet Viborg, som regeringen har prioriteret, omfatter nybygning af 29.100 m2, ombygning af eksisterende bygninger (bl.a. højhuset) og opførelsen af et nyt p-hus. Fra det nye parkeringshus vil patienterne få direkte adgang til behandlingsbygningen og den nye hovedindgang.

– I en glidende overgang vil hospitalet blive moderniseret og udbygget – og stå helt færdigt i 2018. Sengestuerne bliver fx anderledes med færre senge, større fleksibilitet og patientsikkerhed. Samtidig er vi så privilegerede, at vi får en ny og moderne bygningsmasse, der kan være rammen om alle de lægefaglige specialer i Viborg. Det vil komme alle patienterne til gode, siger hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard.

Akuthospital
Regionshospitalet Viborg er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland og skal tage imod alle de akutte patienter fra Viborg, Skive og Silkeborg kommuner. Derfor fylder et nyt, stort akuthus med fælles akutmodtagelse naturligvis meget i projektet.

– Den nye tilbygning med bl.a. nyt akuthus vil sikre optimale faciliteter til akutbehandling. Vi har allerede indført, at forskellige specialister samarbejder, når den akutte patient skal udredes. Men akuthuset vil give os langt bedre fysiske rammer, så vi kan gøre det endnu bedre, forklarer cheflæge Christian Møller-Nielsen.

Foruden akuthus og p-hus er der bl.a. planlagt en udbygning af operationsfaciliteter, billeddiagnostik, et auditorium og ny hovedindgang. Samtidig skal paraplegifunktionen (for genoptræning af rygmarvsskadede) ved Søndersø udvides, da Viborg er udpeget som det vestdanske behandlingssted for den type patienter.

Tidsplanen for nybyggeriet og ombygningen i Viborg strækker sig frem til 2018. Første spadestik til både parkeringshus og akuthus forventes at blive taget i 2011.

Med det endelige tilsagn kan regeringen gradvist frigive penge til byggeriet. Byggeriet finansieres af både regionen og staten. Staten giver godt 60 procent fra kvalitetsfonden, mens der skal ydes en medfinansiering fra Region Midtjylland på knap 40 procent.

Fakta:
Se hele byggeansøgningen:
http://www.regionshospitalet-viborg.dk/om+hospitalet/byggeprojekt+2010-2018

Mere om regeringens investering i sygehusbyggeri:
http://www.regioner.dk/Sundhed/Sygehusbyggeri.aspx

Brevet fra sundhedsministeren.

Yderligere oplysninger:
Direktør, Region Midtjylland, Ole Thomsen: 2146 9807

Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard: 7844 1002 / 2172 6969
Cheflæge Christian Møller-Nielsen: 7844 1003 / 2098 5601

AC-fuldmægtig, projektafdelingen, Jeppe Juul Hansen: 5149 1174
Leder, projektafdelingen, Fritz Skytte: 7844 1501

Illustrationer: Arkitema Architects

Læs mere her

På vej mod bedre diagnostik og behandling af tarmkræft

Teknologisk Institut er med i et nyt forskningsprojekt, som skal sikre, at mennesker med tarmkræft hurtigere får stillet en diagnose og tilbydes den mest effektive behandling og bliver sparet for ofte virkningsløs behandling.

En af de hyppigste former for kræft i Danmark er tarmkræft. 3400 danskere rammes hvert år af sygdommen. Med cirka en million nye tilfælde af tarmkræft om året på verdensplan er sygdommen en af de mest udbredte kræftformer hos såvel kvinder som mænd. Der er udviklet nye effektive lægemidler, såkaldte antistoffer, som dog kun virker på nogle få, mens de er uden virkning for 80 til 90 procent af patienterne.

– Desværre har mange patienter udviklet resistens over for den avancerede og ellers mere målrettede og skånsomme medicinske terapi. Med det nye projekt ONSET Diagnostics skal vi nu samarbejde om at udvikle en ny moderne metode, et såkaldt kit, der bedre kan finde frem til lige præcis de patienter, der kan hjælpes af den nye antistofbehandling, fortæller senior projektleder Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut.

Professor Stephen Hamilton fra Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital glæder sig over det nye toårige forskningsprojekt, der blev sat i gang i marts måned 2012.

– Vi har brug for at få udviklet en unik og fleksibel teknologiplatform til at diagnosticere tarmkræft, da det vil sikre, at patienterne spares for en virkningsløs behandling og med det samme kan få en effektiv kur, der er målrettet deres specifikke behov. Derudover spares sundhedsvæsnet naturligvis også for dyre, nytteløse behandlingsforløb, vurderer Stephen Hamilton.

Forskningsprojektet skal bygge videre på den viden, der er resultatet af et tidligere samarbejde mellem Teknologisk Institut, der er et GTS-Institut, og den danske bioteknologiske virksomhed PentaBase. Parterne udviklede en meget sikker og skalerbar teknik til at afsløre og måle på udvalgte celleforandringer. Arbejdet blev støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med en såkaldt Videnkupon. PentaBase blev grundlagt i 2006 og beskæftiger udover direktør Ulf Bech Christensen tre fuldtidsansatte.

– For en lille virksomhed som PentaBase er det svært at få tid til at skrive projektansøgninger samtidig med, at forretningen skal passes. Samarbejdet med Teknologisk Institut har betydet, at kvaliteten af ansøgningen blev på det høje niveau, som vi ønskede, udtaler Ulf Bech Christensen og tilføjer: Vi ser frem til, at vores vækst får et yderligere skub med det her projekt, og vi forventer at ansætte mere personale.

Internationalt samarbejde bag kamp mod tarmkræft
Projektets schweiziske partner ICP er internationalt anerkendt inden for kræftforskning og spiller en meget væsentlig rolle i projektet. De analyserer i dag rutinemæssigt tumorvæv for udvalgte mutationer ved hjælp af såkaldte in-house assays, og deres analysemetoder fungerer dermed som reference for det nye kit. Da ICP samtidig råder over prøver fra mange tarmkræftpatienter (en stor biobank) og repræsenterer aftagerne af det fremtidige produkt, bidrager de i valideringen af det nye kit og giver højt kvalificeret feedback angående kittets ydeevne og brugervenlighed.

Fakta:
Den danske biotek-virksomhed PentaBase har sammen med Teknologisk Institut og det schweiziske patologiske institut Istituto Cantonale di Patologia (ICP) fået tilsagn om støtte fra Eurostars-programmet. I Eurostars-programmet yder EUREKA og Rådet for Teknologi og Innovation tilskud til at udvikle produkter eller services, der kan kommercialiseres hurtigt efter projektets afslutning af små og mellemstore virksomheder. Det er anden gang, at PentaBase får bevilget støtte fra Eurostars-programmet.

Yderligere information fås hos senior projektleder Jan Lorenzen fra Teknologisk Institut på telefon: 72201836 og hos direktør Ulf Bech Christensen fra PentaBase på telefon 27102151 eller professor Stephen Hamilton fra Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital på 7846 3705

Teknologisk Institut er et innovativt forsknings- og rådgivningsinstitut, der udvikler nye teknologier og omsætter
viden til produkter, der har reel værdi for virksomheder og samfund. Læs mere på http://www.teknologisk.dk.
Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på tlf. 72 20 10 66

Læs mere her

Sammen om Sundhed

Giv din mening til kende om kommunens sundhedspolitik

Assens Kommune er på vej med en ny sundhedspolitik, der skal sætte den overordnede ramme for den borgerrettede sundhedsindsats i kommunen frem mod 2018. Politikken hedder Sammen om Sundhed , og udkastet blev drøftet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 15. august 2012. Udvalget besluttede samtidig, at politikken nu sendes i høring.

Sammen om Sundhed skal medvirke til at løfte folkesundheden i Assens Kommune ved at skabe flere muligheder for at leve et sundere liv for alle – og med et særligt fokus på udsatte grupper.

Politikken bygger på seks overordnede temaer: Den sunde hverdag, Mental sundhed, Rammer for fysisk aktivitet, Det sunde arbejdsliv, Kronikere samt Ulighed i sundhed. Sammen om Sundhed er bl.a. blevet til på baggrund af input fra borgerne og med udgangspunkt i den nyeste viden og anbefalinger på sundhedsområdet.

Udkastet til Sammen om Sundhed findes på www.assens.dk/Sundhed-og-Forebyggelse/Sundhedspolitik

Høringsperioden er fra den 16. august 29. august 2012, kl. 12.00, og høringssvar skal sendes til: sundhedspolitik@assens.dk
Svarfristen er den 29. august 2012, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Henrik Hansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, 64713073 / 29379042
eller sundhedschef Michael Bjørn, 64747161 / 23486613.

Læs mere her