Overvågning af forløbstider for kræftpatienter

Forløbstider for kræftpatienter overholder i 78 procent af alle behandlingsforløb de såkaldte standardforløbstider for pakkeforløb, hvor der er fastlagt en standardforløbstid. Det viser den første nationale monitorering på kræftområdet, som fokuserer på hele pakkeforløb fra henvisning modtaget til start på behandling i 1. kvartal 2013.

Sundhedsstyrelsen finder resultatet tilfredsstillende set i lyset af den anslåede andel af patienter med anden betydende sygdom, som kan forsinke behandlingsforløbene, var op imod en tredjedel, men finder samtidig, at der er plads til forbedring på en række områder.

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse igangsatte i januar 2012 et arbejde for at sikre en robust monitorering af pakkeforløb på både kræft- og hjerteområdet. Opgørelsen tager udgangspunkt i de standardforløbstider, der er opstillet som faglige rettesnore for de enkelte pakkeforløb. Konkrete forhold som for eksempel anden betydende sygdom (komorbiditet) kan betyde, at forløbstiden for den enkelte patient vil afvige fra standardforløbstiden. Derfor kan det ikke forventes, at alle patienter i alle pakkeforløb vil overholde standardforløbstiderne.

Monitoreringen viser, at andelen af gennemførte patientforløb inden for standardforløbstid for de store sygdomsgrupper som brystkræft, kræft i tyk- og endetarm, lungekræft, kræft i urinvejene samt modermærkekræft med enkelte undtagelser ligger over 70 procent indenfor alle de 3 behandlingsformer (kirurgi, kemoterapi og stråleterapi). Den fjerdedel af patientforløbene, der har den laveste andel gennemført inden for standardforløbstiden, er i monitoreringen angivet som den nationale 1. kvartil Sundhedsstyrelsen har valgt primært at basere sine kommentarer herpå, idet der ikke er fastlagt en national tærskelværdi. 1. kvartal 2013 var den nationale 1. kvartil 50 procent, hvilket betyder at standardforløbstiden blev overholdt i op mod halvdelen af tilfældene for den fjerdedel af pakkeforløbene, der havde den laveste andel af forløb gennemført inden for standardforløbstiden.

For følgende pakkeforløb falder andelen af patientforløb gennemført inden for standardforløbstiden under den nationale 1. kvartil

Sundhedsstyrelsen er særligt opmærksom på disse forløb og vil bede regionerne om nærmere redegørelser for forholdene med henblik på drøftelse på førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *