Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme januar 2013

Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen om overholdelse af maksimale ventetider for januar måned 2013 vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom. Indberetningerne viser 10 overskridelser af de maksimale ventetider alle på kræftområdet. Sundhedsstyrelsen ser med stor alvor på disse 10 overskridelser. Der er ingen indberetninger om manglende overholdelse af de maksimale ventetider vedrørende behandling af hjertesygdomme.

Den manglende overholdelse af bekendtgørelsen om de maksimale ventetider fordeler sig i januar 2013 som beskrevet nedenfor:

Region Hovedstaden: 3 hændelser vedrørende kræftsygdom
Region Syddanmark: 5 hændelser vedrørende kræftsygdom
Region Midtjylland: 2 hændelser vedrørende kræftsygdom

Region Hovedstaden har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelserne omhandler følgende: to patienter vedr. tid til forundersøgelse efter henvisning, hvor man i begge tilfælde hæmatologiske kræftform, og metastase uden organspecifik kræfttype ikke har opfyldt tidsfristen i bekendtgørelsen og overskredet den med henholdsvis 5 dage og 21 timer. Vedrørende det tredje tilfælde fremgår det ikke af journalen, hvorvidt patienten blev informeret om manglende overholdelse af de maksimale ventetider, ligesom det heller ikke fremgår af patients journal, om der blev tilbudt behandling et andet sted. Overtrædelsen var på 8 dage. Region Hovedstaden har desuden understreget, at det er blevet indskærpet over for relevant personale, at patienter skal henvises efter regler om maksimale ventetider.

Region Syddanmark har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overtrædelsen for de fem patienter skyldtes en IT-teknisk fejl, som gjorde, at det relevante diagnostiske center ikke havde modtaget henvisningerne på de pågældende patienter. Alle patienter var henvist med uspecifikke symptomer, hvor der var mistanke om kræft. Overtrædelserne lå på mellem 8 36 dage og omhandlede alle tid til forundersøgelse. Ingen af patienterne har efterfølgende fået en kræftdiagnose. Region Syddanmark har bekræftet, at fejlen er rettet og man har ændret procedure med henblik på at sikre, at lignende fejl ikke opstår igen.

Region Midtjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelserne vedrører tid til forundersøgelse for en patient med mistanke om prostatakræft, hvor henvisningen var sendt til forkert afdeling, hvilket betød en overtrædelse på 5 dage. Den anden overtrædelse omhandlede ventetid på operation for kræft i spiserøret, hvor man havde overtrådt reglerne med 3 dage, idet patienten ikke var blevet tilbudt behandling på et andet hospital. Region Midtjylland har bekræftet over for Sundhedsstyrelsen, at man har iværksat fornødne tiltag, der skal sikre, at fejlene ikke sker igen, blandt andet at man nu personligt overleverer henvisninger til rette afdeling, ligesom visitationsberedskab over ferieperioder er blevet indskærpet.

Sundhedsstyrelsen har desuden modtaget Region Midtjyllands redegørelse vedr. visitation af patienter med kræftdiagnose, som styrelsen anmodede om den 23. januar 2013. Sundhedsstyrelsen har taget redegørelsen til efterretning.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indførte fra den 1. februar 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. Kravene indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider i forhold til de konkrete patienter, der er blevet henvist til undersøgelse og behandling.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *