Bedre forløb for patienter med diabetiske fodsår

Diagnostik og behandling af diabetiske fodsår håndteres med store forskelle både hos de praktiserende læger, på sygehusene og i hjemmeplejen. En undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, Diabetiske fodsår , viser, at diagnostik og behandling kan styrkes ved bedre koordination mellem de mange fagpersoner, der er involveret i håndteringen af diabetiske fodsår og ved at indføre klare, ensartede kriterier for, hvornår patienterne skal henvises til specialister. Samtidig er det nødvendigt at styrke de dele af sundhedsvæsenet, som er i direkte kontakt med borgerne, så de er opmærksomme på at forebygge og opspore diabetiske fodsår, og har den fornødne viden til at foretage diagnostik og behandling.

Rapporten, som er en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV), viser, at diagnostik og behandling fremover skal foregå i tværfagligt samarbejde, og at diagnostik og behandling for de komplicerede forløb bør samles mere i regionerne. Det vil sikre, at de nødvendige kompetencer er til stede undervejs i patientforløbene.

En central konklusion i rapporten er, at patienterne anser tryghed, kontinuitet og opretholdelse af en tilværelse uden unødig sygeliggørelse som afgørende for at opnå et tilfredsstillende forløb. Det er nødvendigt at disse hensyn inddrages i den fremtidige organisering, så patienterne ikke oplever, at der stilles krav til egenomsorg, som de ikke er i stand til at håndtere.

MTV en viser, at arbejdet med at sikre en hensigtsmæssig organisering vanskeliggøres af, at der er yderst begrænset viden om de diagnostiske og behandlingsmæssige metoders virkning. Der er et stort behov for at igangsætte studier, der undersøger effekten af de anvendte metoder.

Omkring 250.000 danskere har diagnosen diabetes. Det skønnes at ca. 22.000 danskere har diabetiske fodsår, og at der hvert år er ca. 3.000 nye patienter med diabetiske fodsår. Ca. 4.000 danskere lever med en amputation pga. diabetiske fodsår. I rapporten anslås skønsmæssigt, at nye patienter som i løbet af et år får et diabetisk fodsår koster samfundet ca. 793 mio. kr.

Rapportens resultater vil blive inddraget i Sundhedsstyrelsens videre arbejde med planlægning på området.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *